การปกครองและประชากร

ประชากร

  จังหวัดตราดมีประชากรทั้งหวัด ๒๒๙,๓๘๐ คน เป็นชาย ๑๑๔,๐๖๗ คน หญิง ๑๑๕,๔๑๓ คน ความหนาแน่นของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดที่ อำเภอเมืองตราดร้อยละ ๔๐.๘๒ รองลงมา ได้แก่ อำเภอเขาสมิงร้อยละ ๑๙.๖๒ อำเภอบ่อไร่ร้อยละ ๑๕.๕๒ อำเภอคลองใหญ่ร้อยละ ๑๑.๐๖ อำเภอแหลมงอบร้อยละ ๘.๔๓ อำเภอเกาะช้างร้อยละ ๓.๔๘ อำเภอเกาะกูดร้อยละ ๑.๐๗

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

หน่วยการปกครอง

  แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ ๓๘ ตำบล ๒๖๑ หมู่บ้าน ๑ องค์การบิรหารส่วนจังหวัด ๑เทศบาลเมือง ๑๓ เทศบาลตำบล และ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค/ส่วนกลางและท้องถิ่น

  ส่วนราชการในระดับจังหวัด มีหน่วยงาน ๒ ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดและหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง)

☆ หน่วยราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดตราด มีทั้งสิ้น ๓๓ หน่วยงาน

☆ หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕๘ หน่วยงาน

☆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๘ หน่วยงาน

☆ องค์การมหาชน ๑ แห่ง : สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.๑)

☆ หน่วยงานอิสระ ๘ หน่วยงาน ได้แก่ ศาลจังหวัดตราด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด สำนักงานอัยการจังหวัดตราด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด และหน่วยทหารในพื้นที่

☆ การจัดองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี ๓ รูปแบบ ๔๔ แห่ง คือ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๔ เทศบาล และ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบล