เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

การปกครองและประชากร

ประชากร

  จังหวัดตราดมีประชากรทั้งหวัด ๒๒๙,๓๘๐ คน เป็นชาย ๑๑๔,๐๖๗ คน หญิง ๑๑๕,๔๑๓ คน ความหนาแน่นของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดที่ อำเภอเมืองตราดร้อยละ ๔๐.๘๒ รองลงมา ได้แก่ อำเภอเขาสมิงร้อยละ ๑๙.๖๒ อำเภอบ่อไร่ร้อยละ ๑๕.๕๒ อำเภอคลองใหญ่ร้อยละ ๑๑.๐๖ อำเภอแหลมงอบร้อยละ ๘.๔๓ อำเภอเกาะช้างร้อยละ ๓.๔๘ อำเภอเกาะกูดร้อยละ ๑.๐๗

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

หน่วยการปกครอง

  แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ ๓๘ ตำบล ๒๖๑ หมู่บ้าน ๑ องค์การบิรหารส่วนจังหวัด ๑เทศบาลเมือง ๑๓ เทศบาลตำบล และ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค/ส่วนกลางและท้องถิ่น

  ส่วนราชการในระดับจังหวัด มีหน่วยงาน ๒ ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดและหน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด (ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง)

☆ หน่วยราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดของจังหวัดตราด มีทั้งสิ้น ๓๓ หน่วยงาน

☆ หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด มีทั้งสิ้น ๕๘ หน่วยงาน

☆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ๘ หน่วยงาน

☆ องค์การมหาชน ๑ แห่ง : สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (สพพ.๑)

☆ หน่วยงานอิสระ ๘ หน่วยงาน ได้แก่ ศาลจังหวัดตราด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด สำนักงานอัยการจังหวัดตราด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด และหน่วยทหารในพื้นที่

☆ การจัดองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี ๓ รูปแบบ ๔๔ แห่ง คือ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๔ เทศบาล และ ๒๙ องค์การบริหารส่วนตำบล