เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ประเด็นยุทธศาสตร์

จังหวัดกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้ำหนักในการพัฒนาในรอบ 4 ปี

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาธุรกิจการค้าผลไม้ ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรแบบครบวงจรให้เข้มแข็งจากฐานการผลิตคุณภาพสูง และการจำหน่ายเพื่อการส่งออก

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการคมนาคม และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ให้เติมโตอย่างยั่งยืน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดประโยชน์แก่ชุมชน จังหวัดอย่างยั่งยืน

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการ และเสริมสร้างการรักษาความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อย และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ