เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ป่าไม้

  จังหวัดตราดมีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งสิ้น ๖๐๙,๕๗๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๔ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด สภาพป่าไม้เป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยาง ชุมแพรก กระบาก พนอง และป่าชายเลน พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ โกงกาง แสม ประสัก ลำพู ลำแพน โปรง และตะบูน การบุกรุกพื้นที่ปุาไม้ส่วนใหญ่เกิดจากราษฎรที่ต้องการพื้นที่เพื่อปลูกพืชเกษตรกรรม เช่น ยางพารา ปาล์ม ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ขนาดใหญ่ สถานการณ์โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้

พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

    ๑) พื้นที่ป่าอนุรักษ์

      ๑.๑) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๙ ตอนที่ ๑๙๗ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ ครอบคลุมพื้นที่ ๔๗ เกาะ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๐๖,๒๕๐ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าบกประมาณ ๙๑,๕๖๒ ไร่ และเป็นพื้นที่ทะเลประมาณ ๓๑๔,๖๘๘ ไร่

      ๑.๒) อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ ๑๒๓,๗๐๐ ไร่ ซึ่งอยูในเขต ป่าสวนแห่งชาติ ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) และได้ดำเนินการปรพกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว

    ๒) พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

      ๒.๑)ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑๔ ป่า รวมเนื้อที่ประมาณ ๓๒๓,๐๘๕ ไร่

         ๑. ป่าหินเพิงทึบ ทิวเขาบรรทัด เนื้อที่ ๒๘,๘๘๙ ไร่

         ๒. ป่าชุมแสง เนื้อที่ ๗๗๘ ไร่

         ๓. ป่าท้องอ่าว เนื้อที่ ๑๘,๒๓๗ ไร่

         ๔. ป่าเสม็ด เนื้อที่ ๘,๓๕๙ ไร่

         ๕. ป่าปากคลองบางพระ ป่าเกาะเจ้า และป่าเกาะลอย เนื้อที่ ๗,๕๐๐ ไร่

         ๖. ป่าเลนบางกระดาน เนื้อที่ ๑,๐๖๖ ไร่

         ๗. ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่และป่าเขาไฟไหม้) เนื้อที่ ๑๖๗,๙๗๑ ไร่

         ๘. ป่าเลนน้ำาเชี่ยวและป่าท่าตะเภา เนื้อที่ ๒๔,๖๘๗ ไร่

         ๙. ป่าเลนแหลมมะขาม เนื้อที่ ๑,๗๙๖ ไร่

         ๑๐. ป่าท่าโสม เนื้อที่ ๖,๗๙๐ ไร่

         ๑๑. ป่าเลนบ้านธรรมชาติ เนื้อที่ ๓๗๕ ไร่

         ๑๒. ป่าดงธรรมชาติ เนื้อที่ ๖,๑๔๓ ไร่

         ๑๓. ป่าท่ากุ่มและป่าห้วยแร้ง เนื้อที่ ๒๓,๗๐๕ ไร่

         ๑๔. ป่าเขาบรรทัด เนื้อที่ ๒๖,๗๘๙ ไร่

      ๒.๒)พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เนื้อที่ประมาณ ๗๑,๒๒๔ ไร่

แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

  จังหวัดตราด มีปริมาณฝนตกประมาณ ๔,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี และมีปริมาณน้ำท่า ๕,๔๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลลงสู่ทะเล ปีละมากกว่า ๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ ๑๖๔.๑๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจังหวัดตราดมีแม่น้ำที่สำคัญ ๒ สาย ได้แก่

         ๑) แม่น้ำตราด ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด ต้นน้ำาเกิดจากเทือกเขาบรรทัดไหลผ่านหลายท้องที่ ตั้งแต่พื้นที่อำเภอคลองใหญ่ อำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง และไหลลงทะเลที่อำภอเมือง

         ๒) แม่น้ำเวฬุ เป็นแม่น้ำาที่แบ่งเขตแดนจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ซึ่งไหลผ่านเขตเกษตรกรรมของทั้งสองจังหวัด