เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธ์นาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ข่าวสารผู้บริหาร

  • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  • สรุปผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)

  • รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  • วารสารวิชาการ ป.ป.ช. (NACC Journal) ความรู้ทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริตและภารกิจงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต