เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

การศึกษาและศาสนา

1.การศึกษา

    จังหวัดตราด มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถม จนถึงระดับอนุปริญญา ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๐๙ แห่ง ๒ สาขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๑๗ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ๘ แห่ง ตำรวจตระเวนชายแดน ๒ แห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แห่ง สำนักงานพระพุทธศาสนา ๑ แห่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน ๑ แห่งศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๗ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๓ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๑ แห่ง.

    ข้อมูลพื้นฐาน จำนวนนักเรียน ทั้งหมด ๔๐,๑๐๖ คน แยกเป็น ระดับอนุบาล ๖,๔๔๔ คน ประถมศึกษา ๑๘,๖๔๖ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และ อุดมศึกษา/ปวส. ๒๐,๙๒๔ คน

2. ศาสนา

    วัดในจังหวัด ตราดมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๑ แห่ง สังกัดมหานิกาย ๑๒๗ วัด ธรรมยุติกนิกาย ๑๔ วัดที่พักสงฆ์ ๒๗ แห่ง มีพระภิกษุ ๑,๓๔๘ รูป สามเณร ๑๐๘ รูป จำนวนโบสถ์คริสต์ ๑ แห่ง และมัสยิด ๑๓ แห่ง ผู้นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๒๐๖,๓๐๘ คน (ร้อยละ ๙๒.๘๒) ศาสนาอิสลาม จำนวน ๕,๒๑๔ คน (ร้อยละ ๒.๓๗) ศาสนาคริสต์จำนวน ๑,๓๘๖ คน (ร้อยละ ๐.๖๓)