เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธ์นาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตราด

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตราด (Groos Provincial Product) ปี 2558

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตราด ณ ราคาประจำปี มีมูลค่า ๓๙,๕๙๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมูลค่า ๓๘,๓๕๗ ล้านบาท เท่ากับ ๑,๒๔๐ ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

    -ภาคเกษตร ณ ราคาประจำปี มีมูลค่า ๑๘,๙๗๑ ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ ๔๗.๙) สาขาการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีมูลค่า ๑๓,๘๒๖ ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ ๓๔.๙) และสาชาประมงมีมูลค่า ๕,๑๔๕ ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ ๑๓.๐)

    -ภาคนอกเกษตร ณ ราคาประจำปี มีมูลค่า ๒๐,๖๒๖ ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ ๕๒.๑) สาขาการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนมีมูลค่า ๕,๓๑๙ ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ ๑๓.๔๓) สาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม มีมูลค่า ๓,๔๔๓ (สัดส่วนร้อยละ ๘.๗) และสาชาโรงแรมและภัตตาคาร มีมูลค่า ๒,๑๒๑ ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ ๕.๓๖)

    สำหรับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตราด ณ ราคาคงที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขยายตัวร้อยละ ๒.๐ จากที่ขยายตัวร้อยละ ๓.๐ ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ เนื่องมาจากการผลิตทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรมีการขยายตัวขึ้น โดยเฉพาะสาขาขายส่ง ขายปลีกฯ และสาขาโรงแรมและภัตตาคาร

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

    ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) รายำด้เฉลี่ยต่อหัวในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑๔๘,๔๔๖ บาท ต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจาก ๑๔๕,๙๓๒ บาทในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑.๖๙