ประจำปี พ.ศ. 2561


เรื่องสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นตากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


เรื่อง แบบประเมินผู้บริหาร (ผู้ว่าราชการ)


เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

     ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑


เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโบาย Thailand 4.0

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 89


เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561


เรือง ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย


เรื่อง การคัดเลือกกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย


--การจัดทำรายงานเรื่องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนฯ

๒.แบบรายงานเรื่องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบฯ


--เรื่อง การจัดเตรียมข้อเสนอในการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

๒.บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุม

๓.๑ใบปะหน้าแบบฟอร์มข้อเสนอ

๓.๒ตัวอย่างการจัดทำข้อเสนอ

๔.แนวทางจัดทำข้อเสนอ

๕.ปฎิทินการดำเนินงาน

แจ้งท้าย


--เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ )

--สิง่ที่ส่งมาด้วย