เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ประจำปี พ.ศ. 2562


หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๒๓๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๒๔๔๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๙๐๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา "ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง" จำนวน ๒๕๐๐ ทุน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ช่วงต้นเดือนและปลายเดือนตลอดทั้งปี

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๒๓๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงาน "วันตราดรำลึก" ครบรอบ ๑๑๓ ปี
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ร่างกำหนดการ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ระเบียบวาระการประชุมฯ

หนังสือ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๖๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ ๒๒๔๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างแบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๒๑๔๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๒๑๙๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๒๑๔๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เอกสารรายละเอียดหลักสูตรฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๒๑๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๕๓๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๘๒๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตร "หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ" "การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ"

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๘๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ ๒

หนังสือ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๐๓๘๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๓๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐(ภาพรวม)"
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ รายละเอียดหลักสูตร ใบสมัครและแบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงิน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๓๒๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบรายงานแผน สังกัด มท.๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านปัองกัน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๑๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือสำนักนายกรัญมนตรี ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็นฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ระเบียบว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๖๗๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้านหน้าที่รัฐฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ คู่มือรายงานกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประเด็นการวิเคราะห์ลักษณะองค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างการวิเคราะห์ลักษณะสำคัญองค์การ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๖๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประเด็นการวิเคราะห์ลักษณะองค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างการวิเคราะห์ลักษณะสำคัญองค์การ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๐๔๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ปฏิทินทดสอบภาษาอังกฤษ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ DIFA TES
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ Placement Test

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๕๔๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ร้านจิตอาสา ๙๐๔

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๐๓๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเรื่อง "พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑"

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๓๘๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มที่ ๒ ลักษณะสำคัญขององค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มที่ ๔ ตัวชี้วัด หมวด ๗
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบฟอร์มแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มที่ ๒ ลักษณะสำคัญขององค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มที่ ๔ ตัวชี้วัด หมวด ๗
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบฟอร์มแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๕ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๙๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือที่ ตร ๐๐๒๓.๓/ว ๐๙๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการคลองต้นแบบ ระดับจังหวัด "คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น"

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๐๕๐ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อนำเข้าในระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๐๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล"
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑