เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ประจำปี พ.ศ. 2562


หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๔๙๙๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ระดับหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หน่วยงานตามแจ้งท้าย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ระดับหน่วยงาน)

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๑๐๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๐๘๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๔๑๘๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แผนปฎิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มทบทวนแผนฯ ระยะ ๕ ปี ของจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๐๖๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง เร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ รายชื่อส่วนราชการที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๓๕๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การรายงานสถานการณ์การเดินทางผ่านเข้า – ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๓๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๑๓๒๐๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฏีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการเพื่อพิจารณาดำเนินการ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๓๑๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๑๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๒๖๔๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๗๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และผลการดำเนินงานตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของจังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบรายงานความเสี่ยง
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบรายงานตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/๘๓๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/๑๑๗๑๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการคณะทำงานฝ่ายต่างๆ และชื่อผู้ปฏิบัติงานของการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาฏิเษก
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๖๙๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ระเบียบว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงของผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๔๐๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลวัตุอันตรายทางการเกษตร (เพิ่มเติม)

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๑๔๑๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การรายงานสถานการณ์การเดินทางผ่านเข้า – ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๐๒๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๑๒๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) ระหว่างจังหวัดชายแดนคู่ตามแนวเศรษฐกิจ เกาะกง-ตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แจ้งท้าย

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๕๔๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง เนื้อร้องและทำนองเพลง "สดุดีพระแม่ไทย"
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๕๑๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๔๘๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/๑๐๔๘๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๔๘๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๒๓๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๒๔๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ว ๑๐๔๐๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๓๙๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๔๕๑๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การทบทวน/ปรับปรุง/จัดทำคำของบประมาณปี ๒๕๖๓ (แบบฟอร์มทบทวน/ปรับปรุง/เสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกค่าใช้จ่าย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบรับรองความพร้อมของโครงการ ปี ๖๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ หลักเกณฑ์การปรับปรุงคำขอตั้งงบประมาณราย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ปฏิทินงบประมาณ ๖๓ (ตามมติ ครม. ๓๐ กค.๖๒)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ การบรรยายของผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๑๐๑๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/๑๐๐๕๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและดูแลระบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กำหนดการฝึกอบรมฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สรุปประเด็นประชุม วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เอกสารประกอบการอบรมฯ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/๙๙๙๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๙๙๙๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๙๙๘๙ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๙๙๘๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๙๙๘๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศเพื่อนบ้าน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๙๙๙๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๙๗๒๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๙๕๓๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจำปี ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แนวทางการจัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ฌ ที่ตั้งของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒(ปรับปรุง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๙๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ.รับรอง
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงฯ ที่ ก.พ.รับรอง

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๙๐๐๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Smart City Thailand Roadshow” ณ จังหวัดชลบุรี
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๘๙๑๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการเสนอโครงการ Model Smart City System
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๘๗๙๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๘๘๐๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๘๘๐๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๖๑๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA๑๖๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๔๗๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลาปกครองสูงสุด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๕๐๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ร่างกำหนดการ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ กรอบแนวคิด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๖๐๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจของอินเดีย (Indian Technical Economic Cooperation Programme: ITEC

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๘๒๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๒๙๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ ๖
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/๘๒๑๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (เฉพาะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ ๑๑กรกฎาคม ๒๕๕๕
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะสมาคมการค้าเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ แบบฟอร์มใบสมัคร
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ แบบประวัติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ สรุปประเด็นคำถามและข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น หรือที่พบในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ ๑ – ๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘ รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/๘๒๑๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (สำหรับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ แบบฟอร์มใบสมัคร
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ แบบประวัติกรรมการธรรมาภิบาล
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ สรุปประเด็นคำถามและข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น หรือที่พบในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ ๑ – ๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ ๘๒๑๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ แบบฟอร์มประกาศอำเภอ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ แบบฟอร์มใบสมัคร
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ แบบฟอร์มแบบประวัตกรรมการธรรมาภิบาล
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ แบบฟอร์มหนังสือสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘ สรุปประเด็นคำถามและข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น หรือที่พบในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด วาระที่ ๑ – ๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙ รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด (ภาคประชาสังคม และสมาชิกสภาท้องถิ่น)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ปฏิทินการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ แบบฟอร์มประกาศอำเภอ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ แบบฟอร์มใบสมัคร
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ แบบฟอร์มประวัติกรรมการธรรมาภิบาล
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ แบบหนังสือการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘ สรุปประเด็นคำถามและข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น หรือที่พบในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดวาระที่ ๑ – ๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙ รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี

หนังสือ คร ๐๐๑๗.๓/ว ๗๙๗๙ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๗๗๖๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๗๗๔๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอข้อมูลจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง-เนิน ๔๐๐ เพื่อประกอบการพัฒนาการบริหารจัดการจุดผ่อนปรนการค้า
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๗๖๕๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๗๕๙๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญสัมมนาขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต่อยอดระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์รวม สู่โครงการดาวเทียม THEOS-๒ และนวัตกรรม AIP สู่ความมุ่งหวังของภาคท้องถิ่นและจังหวัด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๗๒๔๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๗๒๓๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๖๘๓๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมบูชา เหรียญ พลเรือกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่น "บูรณะศาลเสด็จเตี่ย แหลมปู่เจ้า"
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๖๙๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๒๔๙๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการเช่า
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๖๗๕๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การประชุมหารือระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวมและระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการจังหวัดด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวมสำหรับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานประจำจังหวัด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๖๘๕๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๖๖๔๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๖๔๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ..๒๕๔๐

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๖๑๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๖๒๓๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/๖๒๒๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการใช้อำนาจตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๕๙๓๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๙๑๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ระเบียบวาระการประชุมฯ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๗๓๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๗๕๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๗๕๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/๔๑๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๕๔๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ.๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๗๔๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๕๓๓๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๕๕๙๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๓๗๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๓๘๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๓๘๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษของกระทรวงการต่างประเทศ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๒๑๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๔๙๑๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๔๘๑๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครรัฐ ๔.๐ (ภาพรวม)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ รายละเอียดหลักสูตร ใบสมัครและแบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงิน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๓๕๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างแบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๓๕๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างแบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๓๗๙๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันตราดรำลึก ครอบรอบ ๑๑๓ ปี

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/๓๘๙๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการใช้อำนาจตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๓๖๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๓๖๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค รอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๓๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือ สวทช. ที่ วท ๕๔๐๑/ว ๒๖๓๘

หนังสือ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๑๓๘๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๓/ว ๕๙

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ ๓๑๔๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดตราด และมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ มาตรการและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ แบบรายงานมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๙๘๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนา่หนังสือ ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๑/๗๐๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๒๓๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๒๓๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๒๔๔๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๙๐๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา "ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง" จำนวน ๒๕๐๐ ทุน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ช่วงต้นเดือนและปลายเดือนตลอดทั้งปี

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๒๓๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงาน "วันตราดรำลึก" ครบรอบ ๑๑๓ ปี
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ร่างกำหนดการ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ระเบียบวาระการประชุมฯ

หนังสือ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๖๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ ๒๒๔๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างแบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๒๑๔๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๒๑๙๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๒๑๔๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เอกสารรายละเอียดหลักสูตรฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๒๑๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๕๓๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๘๒๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตร "หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ" "การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ"

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๘๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ ๒

หนังสือ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๐๓๘๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๓๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐(ภาพรวม)"
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ รายละเอียดหลักสูตร ใบสมัครและแบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงิน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๓๒๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบรายงานแผน สังกัด มท.๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านปัองกัน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๑๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือสำนักนายกรัญมนตรี ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็นฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ระเบียบว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๖๗๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้านหน้าที่รัฐฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ คู่มือรายงานกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประเด็นการวิเคราะห์ลักษณะองค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างการวิเคราะห์ลักษณะสำคัญองค์การ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๖๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประเด็นการวิเคราะห์ลักษณะองค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างการวิเคราะห์ลักษณะสำคัญองค์การ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๐๔๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ปฏิทินทดสอบภาษาอังกฤษ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ DIFA TES
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ Placement Test

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๕๔๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ร้านจิตอาสา ๙๐๔

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๐๓๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเรื่อง "พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑"

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๓๘๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มที่ ๒ ลักษณะสำคัญขององค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มที่ ๔ ตัวชี้วัด หมวด ๗
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบฟอร์มแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มที่ ๒ ลักษณะสำคัญขององค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มที่ ๔ ตัวชี้วัด หมวด ๗
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบฟอร์มแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๕ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๙๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือที่ ตร ๐๐๒๓.๓/ว ๐๙๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการคลองต้นแบบ ระดับจังหวัด "คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น"

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๐๕๐ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อนำเข้าในระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๐๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล"
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑