เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ประจำปี พ.ศ. 2562


หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/๔๑๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๕๔๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ.๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๗๔๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๕๓๓๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๕๕๙๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๓๗๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๓๘๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๓๘๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษของกระทรวงการต่างประเทศ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๒๑๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๔๙๑๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๔๘๑๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครรัฐ ๔.๐ (ภาพรวม)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ รายละเอียดหลักสูตร ใบสมัครและแบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงิน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๓๕๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างแบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๓๕๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างแบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๓๗๙๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันตราดรำลึก ครอบรอบ ๑๑๓ ปี

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/๓๘๙๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการใช้อำนาจตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๓๖๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๓๖๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค รอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาประกาศจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มข้อมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๓๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือ สวทช. ที่ วท ๕๔๐๑/ว ๒๖๓๘

หนังสือ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๑๓๘๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร ๐๕๐๓/ว ๕๙

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ ๓๑๔๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดตราด และมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ มาตรการและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ แบบรายงานมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๙๘๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนา่หนังสือ ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๑/๗๐๑

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๒๓๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๒๓๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๒๔๔๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๙๐๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา "ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง" จำนวน ๒๕๐๐ ทุน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ช่วงต้นเดือนและปลายเดือนตลอดทั้งปี

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๒๓๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงาน "วันตราดรำลึก" ครบรอบ ๑๑๓ ปี
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ร่างกำหนดการ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ระเบียบวาระการประชุมฯ

หนังสือ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๖๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ ๒๒๔๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างแบบฟอร์มขอข้อมูลจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๒๑๔๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๒๑๙๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๑๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๒๑๔๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เอกสารรายละเอียดหลักสูตรฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๒๑๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๕๓๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๑๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๘๒๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการบริการวิชากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หลักสูตร "หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ" "การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ"

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๘๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ ๒

หนังสือ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๐๓๘๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๓๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐(ภาพรวม)"
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ รายละเอียดหลักสูตร ใบสมัครและแบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงิน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๓๒๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบรายงานแผน สังกัด มท.๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านปัองกัน

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๑๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือสำนักนายกรัญมนตรี ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็นฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ระเบียบว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๖๗๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้านหน้าที่รัฐฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ คู่มือรายงานกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประเด็นการวิเคราะห์ลักษณะองค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างการวิเคราะห์ลักษณะสำคัญองค์การ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๖๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประเด็นการวิเคราะห์ลักษณะองค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตัวอย่างการวิเคราะห์ลักษณะสำคัญองค์การ

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๐๔๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ปฏิทินทดสอบภาษาอังกฤษ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ DIFA TES
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ Placement Test

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๕๔๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ร้านจิตอาสา ๙๐๔

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๐๓๐ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเรื่อง "พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑"

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๓๘๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มที่ ๒ ลักษณะสำคัญขององค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มที่ ๔ ตัวชี้วัด หมวด ๗
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบฟอร์มแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบฟอร์มที่ ๒ ลักษณะสำคัญขององค์การ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบฟอร์มที่ ๔ ตัวชี้วัด หมวด ๗
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ แบบฟอร์มแผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๕ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๙๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือที่ ตร ๐๐๒๓.๓/ว ๐๙๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการคลองต้นแบบ ระดับจังหวัด "คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น"

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๐๕๐ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อนำเข้าในระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๐๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล"
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑