เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ประจำปี พ.ศ. 2561


หนังสือที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๗๕๓๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๗๕๓๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๖๘๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณา
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๗๓๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เปิดรับการฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้
  1. เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562
  2. หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
  3. หลักสูตร ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2562
  4. หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program)

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๗๑๘๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ตอบแบบสำรวจข้อมูล
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๗๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  เอกสารอ้างถึง

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๗๒๒๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๗๑๖๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๖๘๗๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕ /ว ๘๙๑ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หนังสือ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๓๘๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๗๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุม การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ คำสั่งจังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ กำหนดการ / แบบตอบรับออนไลน์

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๑๘๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการจัดตั้งชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตราด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๖๖๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง องค์การจัดการน้ำเสียได้โอนย้ายกิจการมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๖๖๒๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๘๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๐๐๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง รุ่นที่ ๔-๖
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๕๙๙๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในส่วนภูมิภาค

หนังสือที่ ตร ๐๐๐๖/ว ๑๕๖๓๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๗๖๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๕๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงาน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หนังสือที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๖๗๓๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ.พ.ศ.๒๕๔๐

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๕๘๒๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การสำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรและความต้องการฝึกอบรม
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบสำรวจความต้องการ

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๕๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๕๓๗๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครอบครัวประชาธิปไตย

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๕๒๘๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๖๑

หนังสือที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๖๓๓๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๔๖๗๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๔๖๗๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ดัชนีตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (ร่างคู่มือการประเมินคุณธรรมฯ)

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๑๔๖๗๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๔๖๔๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลป้อนกลับ (Feedback Report) ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๗๖๕ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๔๔๐๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๔๓๑๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๔๓๑๘ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น ๖
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๒๕๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๗๓๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๓๗๐๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ควรระมัดระวังในการดำเนินโครงการ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๓๖๖๗ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๓๕๔๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดส่งคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายและหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๓๕๔๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผลปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ แบบจัดเก็บผลการปฏิบัติ

หนังสือที่ ศธ ๖๒๒๘/ว๑๗๙๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๓๕๔๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การสำรวจข้อมูลพนักงานจ้างเหมาบริการและลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมีพื้นที่อยู่ในจังหวัดและเป็นกลุ่มเป้าหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๓๔๓๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๑๓๑๘๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖๔๐

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๓๓๐๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๗๔๔๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๓๓๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ ๘ ณ กรุงเทพมหานครฯ

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๓๓๑๗ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๓๒๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๔๑๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง วารสารวิชาการ ป.ป.ช. (NACC Journal) ความรู้ทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริตและภารกิจงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๙๗๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาแบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สำเนาแบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ สำเนาแบบ สงป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการ) - รายละเอียด

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๒๘๐๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามเจตจำนงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๒๗๖๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สรุปผลการดาเนินการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดตราด

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๒๑๙๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๙๗๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๖๐๔ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ"
  สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๑๓๗๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  เรื่อง การพัฒนาการบริหารหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์"

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๑๓๗๓ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑  เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา"

หนังสือด่วนที่สุดที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๕๖๓ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑  เรื่อง การเร่งรัดผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบของจังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑"
  แบบรายงานแผน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบของจังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
  หนังสืออ้างถึง

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๐๔๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับพื้นที่ ของจังหวัดตราด"

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๐๖๓๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
*หมายเหตุ กรณีหน่วยงานใดที่มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ให้ดำเนินการออกคำสั่งสำหรับผู้เกษียณฯเป็นการเฉพาะภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๐๖๓๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๑๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  เรื่อง การดำเนินการตามบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๑๓๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระยาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์และพระราชวงศ์สำหรับช้าราชการฝ่ายพลเรือน

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/๑๕๐๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม ๒๕๖๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  บัญชีนวัตกรรมไทย

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๗๔๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
  ราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
  นายอำเภอทุกอำเภอ
  บัญชีมอบหมายภารกิจในการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐
  แบบฟอร์มวิเคราะห์โครงการ

กำหนดการประชุมความเข้าใจ โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล  กำหนดการ

หนังสือด่วนมากที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว๙๓๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๖๑
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

หนังสือด่วนที่สุดที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว๙๓๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง บทเพลงเฉลิมพรเกียรติ "สดุดีจอมราชา"
   บทเพลง "สดุดีจอมราชา"

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๔๗๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย
   สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๘๔๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑   เรื่องการชับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป้นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

แบบตอบรับการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561และวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
   สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
   สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

แบบตอบรับการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30น. และวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ขั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
   สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
   สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ "ฟังธรรมนำสุข หลักธรรมพัฒนาจิตใจ" ประจำปีงบประมาณ2561 ณ วัดธรรมาภิมุข จังหวัดตราด
   แบบตอบรับของคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดตราด
   แบบตอบรับของหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะทำงานสนับสนุนภารกิจกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของจังหวัดตราด
   แบบตอบรับของหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองตราด

หนังสือด่วนมาก ที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๖๘๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๖๒๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง ผลการประเมินตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based)(ITA)

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๖๓๗ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง ผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๘๖๓๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จังหวัดตราด
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
   สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

หนังสือ ที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๔๔๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง กำหนดระเบียบการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเบอกเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว๘๔๓๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรณษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หนังสือด่วนมาก ที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๔๔๔ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เรื่อง แบบฟอร์มการสำรวจบุคลากรภายในองค์กร
   สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๘๓๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  เรื่อง ส่งเสริมความร่วมมือกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๘๓๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  เรื่อง ส่ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๘๐๘๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee GBC) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๓
   สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๗๙๙๒ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/๔๐๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑  เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills(DIFA TES)
   สิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือที่ นร ๐๑๐๘/ว๔๐๐๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลและข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ตร ๐๐๑๘.๒/ว๗๖๐๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  เรื่อง มาตรการป้องกันปราบปรามการเล่นพนันฟุตบอลโลก ๒๐๑๘

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๓๘๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน  เรื่อง แจ้งมาตรการและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดตราด
   หนังสือด่วนที่สุด ที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๖๖๕๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
   แบบสำรวจผลประโยชน์ทับซ้อน

หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๗๑๘๖  เรื่อง การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) จังหวัดตราด
   สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุม
   คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
   ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๕/๒๕๖๐


หนังสือด่วนที่สุด ที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว๗๑๗๘  เรื่อง ขอเชิญประชุม
   เรื่อง ขอเชิญประชุม


หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๖๙๘๐  เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๒๖๒๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑


หนังสือ ด่วน ที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๖๘๙๑  เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
   สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท ๐๒๐๔.๓/ว๐๘๒๑๔


หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว๖๒๑๑ เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์กร 4.0 ในยุค Disruptive Teachnology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"


หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว๒๕๐๑ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอเรื่องเเต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารและข้าราชการการเมือง 


หนังสือที่ ตร 0017.2/ว6162 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561-2564 (รอบพ.ศ.2563)

ส่วนที่1 ข้อมูสภาพทั่วไป

ส่วนที่2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ


เรื่อง ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


เรื่องมติคณะรัฐมนตรี กรณีจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หนังสือด่วนที่สุดที่ ตร. 0017.2/ว 293


 หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.5/5685 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ


เรื่อง ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือมูลนิธิอนุสรณหม่อมงามจิตติ์ บุรฉัตรฯ


หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร 0017.2/ว5501 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย


หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.5/ว.5256 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง เร่งรัดผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามทุจริต ปี 61

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรายงานผลการดำเนิน

                  ๒.แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

                  ๓.แบบรายงาน หน่วยงาน ส่งให้ จังหวัด 61

                  ๔.แบบรายงานแผน ปราบปรามทุจริต ปี62


หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๒๕๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑


ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ

            Infograpic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร"


เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.โครงการสินเชื่อของ ธกส

                   ๒.ตลาดประชารัฐในปฏิทินท่องเที่ยว

                   ๓.๑แนวทางการรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ

                   ๓.๒แบบรายงาน ข่าวการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ


หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.5/ว.5083 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบในระบบราชการ

               สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

               สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒0.


เรื่อง ขอความเรื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๑๘๙๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑


เรื่อง การบริหารจัดการการสถานณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๑

สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๕/ว ๑๘๓๕ ลงวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๐/๒๙๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

                   สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/๑๕๙๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑


เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม เรื่องการใช้พื้นที่สนามบิน เกาะตะเคียน


เรื่อง เข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๑


เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๕๗๘


เรื่อง ข้อมูลพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสังกัด ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๑)

        แบบฟอร์มโปรแกรมคำนวนเงินเดือนกรณีปกติและจัดสรรเพิ่มเติม ๑ เมษายน ๒๕๖๑


เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล

สิง่ที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการปฏิบัติการสื่อสารของรัฐบาล

                      ๒. แบบรายงานผลการดำเนินงาน

และขอให้ หัวหน้าส่วนราชการ เข้ากลุ่มไลน์ในระดับ GCC2 ด้วย

                   รายละเอียด GCC2


เรื่อง การจัดทำหนังสือราชการ

  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ

                    ๒. การพิมพ์หนังสือราชการฯ

                    ๓. ระเบียบงานสารบรรณฯ


วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง"


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเต้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๒๓๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

                 ๒. แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็นฯ


หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๙๐ เรื่อง ขอพิจารณาจัดพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมสาธารณประโยชน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๓๙๗๔

                   ๒. คติธรรมวันข้าราชการพบเรือน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ของสมเด็จพระสังฆราช

                   ๓. สารเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


เรื่องสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นตากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


เรื่อง รายงานผลสัมฤิทธิ์การปฏิบัตงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เรื่อง แบบประเมินผู้บริหาร (ผู้ว่าราชการ)


เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

     ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑


เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโบาย Thailand 4.0

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 89


เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561


เรือง ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย


เรื่อง การคัดเลือกกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย


--การจัดทำรายงานเรื่องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนฯ

๒.แบบรายงานเรื่องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบฯ


--เรื่อง การจัดเตรียมข้อเสนอในการประชุมร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

๒.บัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุม

๓.๑ใบปะหน้าแบบฟอร์มข้อเสนอ

๓.๒ตัวอย่างการจัดทำข้อเสนอ

๔.แนวทางจัดทำข้อเสนอ

๕.ปฎิทินการดำเนินงาน

แจ้งท้าย


--เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ )

--สิง่ที่ส่งมาด้วย