เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ประจำปี พ.ศ. 2560


-เรื่อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)

--สิง่ที่ส่งมาด้วย


-เรื่อง ผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐(รอบ ๑๒ เดือน)

--สิ่งที่ส่งมาด้วย


-เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 --สิ่งที่ส่งมาด้วย

 --แบบกรอกรายชื่อบุคลากร


เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณ

ดาวโหลดรูปคลิ๊ก


หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว๑๖๕๒๖ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกกรรมการ กอช.


หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว๘๐๖ ลงวันที่ 12 ธันว่าคม 2560

เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม"

--สิ่งที่ส่งมาด้วย


หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0019.3/ว16269 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

เรื่องการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ชำรุจเสียหาย และจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติม

--สิ่งที่ส่งมาด้วย 


หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.3/ว15882 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

--เรื่องประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รูปธงชาติตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522


หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.2/ว15180 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจพปีงบประมาณ พ.ศ.2560


ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 


เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. สำเนาคำสั่งจังหวัดตราดที่ 3273/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

  2. สรุปผลการประชุมฯ

  3. กำหนดการ


--โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง “ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่น” 

ดาวน์โหลดเอกสาร

-- การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2


-- ลักษณะขององค์การ

ดาวน์โหลดเอกสาร


--หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.3/ว14125 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอและผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน


หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.2/ว13936 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560

   เรื่อง ขอส่งรหัสงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.บัญชีรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (จังหวัด)

                     2.บัญชีรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (ภาค)

                     3.แบบรายงาน 1

                      แบบรายงาน 2

 


-- การประชุมปรึกษาหารือการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1205.3/1561 ลงวันที่ 3 ตุลาม 2560

                   2 แบบข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการประจำจะงหวัดตราด                 จำนวน 1 ฉบับ

                   3 แบบฟอร์มการรายงานผลการจักทำลักษณะสำคัญขององค์การ         จำนวน 1 ฉบับ

                   4 ระเบียบวาระการประชุม                                                           จำนวน 1 ฉบับ


-- หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.3/ ว13833 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561

* สิ่งที่ส่งมาด้วย      

1. คำสั่งจังหวัดตราด ที่  3055/2560 ลงวันที่  16 ตุลาคม 2560

 2. บัญชีรายการและเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทาน


-- หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.3/ว13831 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

* สิงที่ส่งมาด้วย                    

แบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ                                           


►หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร 0017.2/ว13747 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
   เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
              สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
              สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
              สิ่งที่ส่งมาด้วย 3


-- เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ Thailand local government summit 2017

ดาวน์โหลดเอกสาร


-- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local Government Summit 2017

ดาวน์โหลดเอกสาร


-- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

ดาวน์โหลดเอกสาร


-- หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.3/ว13582 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอและผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน

ดาวน์โหลดเอกสาร


--หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.5 / ว 10357 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่องผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตราด ประจำปี 2560 

สิ่งที่ส่งมาด้วย        1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจังหวัดตราดแระจำปี 2560

                          2. แบบฟอร์มทบทวนแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดตราด (พ.ศ.2560-2564)

 


--แผนปฏิบัติราชการด้านกานป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.แผนปฏิบัติราชการด้านกานป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 จังหวัดตราด จำนวน 1 ชุด

                      2. แบบรายงานแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 1 ชุด

 


--หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร0017.2/ว12648 ลงวันที่ 21 กันยายน  2560 
   เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   ส่งที่ส่งมาด้วย     1. สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (่ร่างแผน 62)
                          2. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ
                          3. แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย


-- หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร 0017.3/ว12593 ลงวันที่ 20กันยายน 2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบการมอบอำนาจ  จำนวน 1 ชุด

 


-- หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.3/ว12403 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เรื่อง การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐให้มีการใช้งานได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

           สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.2/4949 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560


-- แบบบันทึกการรับส่งงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์


-- หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร 0017.2/ว12267 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560
    เรื่อง  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
            สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบฟอร์มรายงานฯ     จำนวน  1 ชุด


-- หนังสือด่วนที่สุด ที่ ตร 0017.5/ว12197 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

แบบฟอร์โปรแกรมคำนวนเงินเดือนกรณีปกติและจัดสรรเพิ่มเติม 1 ตุลาคม 2560


-- ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0201.2/ว4695 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

                   2. บทความเรื่อง โดนรื้อบ้าน

                   3. บทความเรื่อง ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา

                   4. บทความเรื่อง ข้อมูลขข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง

                   5. บทความเรื่อง ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่

 

 


-- การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ฉบับที่ 1)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ฉบับที่ 2)


-- หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.5/ว.11592 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง ผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 6 เดือน) 

ดาวน์โหลดส่ิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)


-- แบบฟอร์ม อพ.สธ. สำหรับขอรับงบประมาณ ปี 2562

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความกรุณาส่งแบบฟอร์มกลับทาง warm.suvisit@gmail.com ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน 092-6415161 สุวิศิษฏ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

ดาวน์โหลดเอกสาร


-- เรื่อง แนวทางการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร


-- เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เป็น ณ โรงแรม ไชยเชษฐ รีสอร์ท

-- หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร 0017.2/ว11134 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560  
   เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน)  
   สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. แบบ จ.1
                        2. แบบ จ.1-1
                        3. ระเบียบวาระการประชุม


-- หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร0017.2/ว11135 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560  
   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและโครงการประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2562”
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 
                    1. กำหนดการอบรมฯ  วันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา
                    2. แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมฯ


--แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารที่แนบมาด้วย


--หนังสือ ด่วนมาก ที่ ตร 0017.2/ว558 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่อง การสำรวจปัญหาและความต้องการในระดับพื้นที่เพื่อประกอบแผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561-2564

          เอกสารแนบ  1. แบบสรุปข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอ


--หนังสือ ด่วนมาก ที่ ตร 0017.2/ว557 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่อง การจัดทำข้อมูลประกอบแผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2561-2564

          เอกสารแนบ  1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปจังหวัดตราด

                              2. ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ


-- เรื่อง  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

*หนังสือ หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร 0017.2/ว 10793 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
*สิ่งทีส่งมาด้วย สรุปการประชุมและข้อสั่งการเพิ่มเติม

-- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

* สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองกิจการในพระองค์ 904 ที่ พว 005.1/2374 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2560

-- เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

* สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด 0436.2/2759 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

--เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

-- เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่าประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

--หนังสือจังหวัดตราดที่ ตร 0017.5/ว10348 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค รอบการประเมินตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย1 

แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย2

หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร 0017.5/ว487 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 

ดาวน์โหลด : แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านจริยธรรม คุณธรรม และด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

--แผนพัฒนาจังหวัดตราด (2561-2564)(ปรับปรุง) 17/07/60

ดาวน์โหลดเอกสาร

--การพัฒนาพื้นภาค และเมืองที่สู่อนาคตประเทศไทย 17/07/60

ดาวน์โหลดเอกสาร

--ภาครัฐดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย  17/07/60

ดาวน์โหลดเอกสาร

--โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่ออนาคตประเทศไทย 17/07/60

ดาวน์โหลดเอกสาร

--เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย17/07/60

ดาวน์โหลดเอกสาร

--นวัตกรรมนาสู่อนาคตประเทศไทย 17/07/60

ดาวน์โหลดเอกสาร

--ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย 17/07/60

ดาวน์โหลดเอกสาร

-- ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึก ตร0017.5/ว.9349 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดหนังสือโครงการ

หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร0017.3/ว 8599 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2560

หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร0017.3/ว 8061 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง การตรวจสอบการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)


-- หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร0017.5/8052 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อตรวจสอบ สังเกตการณ์

ดาวน์โหลด สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0226.2/ว2722 ลงวัันที่ 19 พฤษภาคม 2560

-- คู่มือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวีถีชีวิต


-- หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร0017.5/ว7636 ลงวัันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรื่อง แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี (2560-2564) 

ดาวน์โหลด 1.แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ 5 ปี  2.แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ พ.ศ.2560 3.แบบรายงานฯ

 -- การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5


-- หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.3/ว 7083 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

* สิ่งที่ส่งมาด้วย                                                

1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560     จำนวน 1 ชุด       

2. แบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์         จำนวน 1 ชุด

--หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.3/ว 6879 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เรื่อง เชิญชวนประดับธงชาติไทย

-- หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.3/ว 6261 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา


-- หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร 0017.3/ว 5645 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการ


- การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

-- คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร