เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

โครงสร้างพื้นฐาน

ไฟฟ้า

  จำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มีทั้งสิ้น ๕๕๑,๔๗๖,๕๒๗ หน่วย และมีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน ๘๔,๙๕๕ ราย

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด

ระบบน้ำประปา

จังหวัดตราด มีสำนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน ๓ สถานี ได้แก่

    ๑) แม่ข่ายตราด (เขตอำเภอเมือง) มีสถานีผลิดน้ำ ๒ สถานี

        -สถานีผลิตน้ำปลายคลอง ๑ มีกำลังผลิตน้ำ ๖๑๐ ลบ.ม/ช.ม.

        -สถานีผลิตน้ำปลายคลอง ๒ มีกำลังผลิตน้ำ ๕๐๐ ลบ.ม/ช.ม.

    ๒) หน่วยบริการอำเภอบ่อไร่

        -สถานีผลิตน้ำบ่อไร่ มีกำลังผลิตน้ำ ๕๐ ลบ.ม/ช.ม.

มีผู้ใช้น้ำรวม ๒๔,๙๔๘ ราย แยกเป็น

    1.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด จำนวนผู้ใช้ ๒๑,๒๙๓ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำผลิตจ่าย ๕๒๔,๗๒๘ ลูกบาศก์เมตร

    2.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่ จำนวนผู้ใช้ ๓,๖๕๕ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำผลิตจ่าย ๘๑,๒๙๘ ลูกบาศก์เมตร

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหารคม ๒๕๖๐

โทรศัพท์และไปรษณีย์

  สถิติการใช้โทรศัพท์ มีการติดตั้งโทรศัพท์ประจำที่ สามารถให้บริการครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่มีผู้ใช้บริการทั้งหมด ๙,๗๔๔ เลขหมาย และบริการ Broadbrand Internet ประเภทประจำที่ (Home Use) จำนวน ๘,๕๖๗ ราย มีที่ทำการไปรษณีย์ ๗ แห่ง ให้บริการทั้งภายในและต่างประเทศ

ที่มา: บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

การคมนาคมและขนส่ง

  จังหวัดตราด มีเส้นทางคมนาคมและขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ได้แก่

    - ทางบก มีถนนเชื่อมโยงระหว่างตราดกับเครือข่ายภายในประเทศ จังหวัดอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางถนนสายสุขุมวิท จากบางนา - ชลบุรี - ระยอง - จันทบุรี - ตราด ระยะทางประมาณ ๓๘๕ กิโลเมตร (เลียบชายฝั่งทะเลหรือเส้นทางสายเก่า)และเส้นทางสายบางนา - บ้านบึง - แกลง - ตราด ระยะทาง ๓๑๕ กิโลเมตร และเส้นทางสายจตุจักร - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แกลง - ขลุง - ตราด ระยะทาง ๓๒๗ กิโลเมตร

    - ทางอากาศ มีสนามบินเอกชน จำนวน ๑ แห่ง (ของบริษัทบางกอกแอร์เวย์) เปอดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๖ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เปิดบริการวันละ ๓ เที่ยวบินกรณีปกติและวันละ ๖ เที่ยวบินกรณีช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยได้รับอนุญาตให้เป็นสนามบินศุลกากรเรียบร้อยแล้วตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖

    - ทางน้ำ มีท่าเทียบเรือน้ำลึกขนาดกลาง (๕๐๐ ตันกรอส) ที่อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับการขนส่งทางน้ำไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้งนานาชาติที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้บริหารจัดการท่าเรือดังกล่าว