เอกสาร Download

คำสั่ง ประกาศ กฎระเบียบ ของจังหวัด
  • คำสั่งที่ ตร. ๐๐๑๗.๓/ว๑๔๑๒๕ เรื่องมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด คำสั่งที่ ตร. ๐๐๑๗.๓/ว๑๔๑๒๕ เรื่องมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้่าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอและผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน update :2018-02-27 11:06:49 | By : admin Download
  • คำสั่งประกาศจังหวัดตราด ที่ ๒๙๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่งประกาศจังหวัดตราด ที่ ๒๙๔๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ update :2018-02-27 11:04:05 | By : admin Download
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 update :2016-12-06 15:31:05 | By : admin Download
  • ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ้นที่ 11 ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ้นที่ 11 update :2016-12-06 11:24:01 | By : admin Download
  • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2560 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2560 update :2016-10-20 16:37:13 | By : admin Download
  • การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร 0017.2/ว 13223 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 update :2016-09-28 16:24:55 | By : admin Download
  • คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2559 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 99/2559 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน update :2016-06-16 14:52:10 | By : admin Download
  • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 update :2016-02-26 15:55:37 | By : admin Download
  • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อม update :2016-02-15 15:06:42 | By : admin Download
  • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล update :2015-11-04 10:03:50 | By : admin Download