เอกสาร Download

แบบฟอร์มต่างๆ
  • แบบฟอร์มพ่อตัวอย่าง ปี 2559 แบบฟอร์มพ่อตัวอย่าง ปี 2559 update :2016-07-27 15:38:15 | By : admin Download
  • ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 หนังสือจังหวัดตราดที่ ตร 0017.3/ ว1533 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 update :2016-02-02 15:47:46 | By : admin Download
  • คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร 0017.3/ว 17669 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 update :2016-01-07 08:17:52 | By : admin Download
  • แบบรายงานการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด แบบรายงานการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตามคำสั่งจังหวัดตราดที่ 2149/2558 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558 update :2015-10-07 13:16:59 | By : admin Download
  • รายการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด รายการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด update :2015-09-16 14:05:29 | By : admin Download
  • แบบบันทึกการรับส่งงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบันทึกการรับส่งงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด update :2015-09-15 09:42:40 | By : admin Download
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ประจำปี 2558 แบบรายงานผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ประจำปี 2558 update :2015-09-02 02:44:21 | By : admin Download
  • แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับปรับปรุง) แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ฉบับปรับปรุง) update :2015-08-03 08:57:11 | By : admin Download
  • แบบฟอร์มพ่อตัวอย่าง ปี 2558 แบบฟอร์มพ่อตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2558 update :2015-07-10 02:57:46 | By : admin Download
  • โปรแกรมคำนวณเงินเดือนโควตาปกติ โปรแกรมคำนวณเงินเดือนโควตาปกติ รอบ 1 ตุลาคม 2558 update :2015-07-07 08:42:07 | By : admin Download