วิสัยทัศน์จังหวัดตราด

วิสัยทัศน์จังหวัดตราด

วิสัยทัศน์จังหวัดตราด

“ตราดเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และเป็นประตูเศรษฐกิจระหว่างประเทศ”