ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

จังหวัดกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการให้น้ำหนักในการพัฒนาในรอบ 4 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาธุรกิจการค้าผลไม้ ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรแบบครบวงจรให้เข้มแข็งจากฐานการผลิตคุณภาพสูง และการจำหน่ายเพื่อการส่งออก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาการคมนาคม และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณบริเวณชายแดนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับอาเซียนและนานาชาติ ให้เติมโตอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีควาใอุดมสมบูรณ์เกิดประโยชน์แก่ชุมชน จังหวัดอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕   การพัฒนาการบริหารจัดการ และเสริมสร้างการรักษาความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบร้อย และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ