ผังโครงสร้างผู้บริหาร

ผังโครงสร้างผู้บริหาร
Image

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์

 

ภูมิลำเนาเดิม

จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

      - ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      - ศศ.บ. (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒ

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรสำคัญๆ

      หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 58 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

 

ประวัติการรับราชการ

      พ.ศ. 2547     - หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

      พ.ศ. 2548     - ผู้อำนวยกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

      พ.ศ. 2549     - หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

      พ.ศ. 2554     - หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

      พ.ศ. 2555     - รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

      พ.ศ. 2556     - รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

      พ.ศ. 2559     - รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

      พ.ศ. 2560     - ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

      - ป.ม. ป.ช.

 

Image

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายดนัย เจียมวิเศษสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน          รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

วุฒิการศึกษา              ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ปริญญาโท                 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ระวัติการรับราชการ

1 ต.ค. 2550              เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)

18 ก.พ. 2551            เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สาขาบ้านค่าย (เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน 8)

8 ธ.ค. 2552              เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ (อำนวยการเบื้องต้น)

1 พ.ค. 2555              เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (อำนวยการสูง)

21 ม.ค. 2556             เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี (อำนวยการสูง)

15 ธ.ค. 2557             ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรมที่ดิน

1 ต.ค. 2558               รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ต.ค. 2560               รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 

ถึงปัจจุบัน

 

การอบรม                   - หลักสูตรนักบริหารงานระดับสูง (นทส.) รุ่นที่ 13 กรมที่ดิน

                                - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 62 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

วิทยากร                      อาจารย์พิเศษ บรรยายนักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Image

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายประธาน สุรกิจบวร

 

ภูมิลำเนาเดิม

  อำเภอพัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 

ประวัติการศึกษา

      1. มัธยมศึกษา (ม.ศ.) ปีที่ 3 ที่โรงเรียนพนัสนิคม "พนัสพิทยาคาร"

      2. มัธยมศึกษา (ม.ศ.) ปีที่ 5 โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง (รุ่นชลชาย 18)

      3. ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      4. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      5. ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      6. ปริญญาเอก พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรสำคัญๆ

      หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 58 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

 

ประวัติการรับราชการ

      - เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อักษรเลข) ระดับ 3 สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

      - ต่อมาได้โยกย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักการข่าว ระดับ 3 - 6 สำนักงานจังหวัดจันทบุรี, แพร่, ระยอง, พิษณุโลก, ลำปาง และพิจิตร

      - หลังจากนั้น ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 7 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างปี 2539 - 2541 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างปี 2541 - 2542

      - เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 8ว ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพิจิตร ระหว่างปี 2546 - 2547

      - ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ระหว่างปี 2548 - 2550

      - ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 - 30 พฤศจิกายน 2557

      - ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - ปัจจุบัน

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

      ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 

คติประจำใจ

      ขยัน อดทน ประหยัด อดออม มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น