ทำเนียบผู้ว่า

ทำเนียบผู้ว่า
 • Image

  ผู้ว่าคนที่ ๔๕ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์

  01 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน

 • ผู้ว่าคนที่ ๔๔ นายชาญนะ เอี่ยมแสง

  01 ตุลาคม 2558 - 01 ตุลาคม 2558

 • ผู้ว่าคนที่ ๔๓ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร

  03 พฤศจิกายน 2557 - 30 กันยายน 2558

 • ผู้ว่าคนที่ ๔๒ น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง

  01 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2557

 • ผู้ว่าคนที่ ๔๒ นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง

  01 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2557

 • ผู้ว่าคนที่ ๔๑ นายแก่นเพชร ช่วงรังษี

  01 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2553

 • ผู้ว่าคนที่ ๔๐ นายบุญช่วย เกิดสุคนธ์

  01 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2550

 • ผู้ว่าคนที่ ๓๙ นายสมบูรณ์ งามลักษณ์

  01 กุมภาพันธ์ 2545 - 30 กันยายน 2547

 • ผู้ว่าคนที่ ๓๘ นายสงคราม กอสุทธิธีรกุล

  01 ตุลาคม 2542 - 29 ธันวาคม 2544

 • ผู้ว่าคนที่ ๓๗ นายสุรอรรถ ทองนิรมล

  01 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2542

 • ผู้ว่าคนที่ ๓๖ นายผไท วิจารณ์ปรีชา

  01 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2541

 • ผู้ว่าคนที่ ๓๕ นายไพโรจน์ ปรียารัตน์

  05 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2538

 • ผู้ว่าคนที่ ๓๔ นายอมร อนันตชัย

  01 ตุลาคม 2533 - 30 กันยายน 2536

 • ผู้ว่าคนที่ ๓๓ ร.ต.ปรีดี ตันติพงศ์

  15 กุมภาพันธ์ 2531 - 30 กันยายน 2533

 • ผู้ว่าคนที่ ๓๒ นายทองดำ บานชื่น

  01 ตุลาคม 2527 - 13 กุมภาพันธ์ 2531

 • ผู้ว่าคนที่ ๓๑ นายสมพงศ์ พันธ์สุวรรณ

  01 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2527

 • ผู้ว่าคนที่ ๓๐ นายสุนทร บำรุงพงศ์

  01 ตุลาคม 2522 - 30 กันยายน 2523

 • ผู้ว่าคนที่ ๒๙ นายประกิต อุตตะโมท

  14 มิถุนายน 2522 - 30 กันยายน 2522

 • ผู้ว่าคนที่ ๒๘ นายปัญญา ฤกษ์อุไร

  01 ตุลาคม 2521 - 11 มิถุนายน 2522

 • ผู้ว่าคนที่ ๒๗ นายพิสนธ์ สุนทรธรรม

  01 ตุลาคม 2518 - 30 กันยายน 2521

 • ผู้ว่าคนที่ ๒๖ นายพฤทธิพงศ์ ชัยยะโสตถิ

  01 ตุลาคม 2516 - 30 กันยายน 2518

 • ผู้ว่าคนที่ ๒๕ นายกนกศักดิ์ วรรณกนก

  01 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2516

 • ผู้ว่าคนที่ ๒๔ นายวิจิตร แจ่มใส

  15 เมษายน 2513 - 01 ตุลาคม 2514

 • ผู้ว่าคนที่ ๒๓ นายอเนก แก้วลาย

  02 ตุลาคม 2511 - 15 เมษายน 2513

 • ผู้ว่าคนที่ ๒๒ นายจรัส เทศวิศาล

  22 พฤษภาคม 2501 - 02 ตุลาคม 2511

 • ผู้ว่าคนที่ ๒๑ นายประพันธ์ ณ พัทลุง

  27 เมษายน 2498 - 20 พฤษภาคม 2501

 • ผู้ว่าคนที่ ๒๐ นายสุทิน วิวัฒนะ

  12 เมษายน 2497 - 27 เมษายน 2498

 • ผู้ว่าคนที่ ๑๙ พ.ต.ท.รามราชภักดี

  06 กันยายน 2494 - 12 เมษายน 2497

 • ผู้ว่าคนที่ ๑๘ นายประกอบ ทรัพย์มณี

  11 พฤศจิกายน 2492 - 06 กันยายน 2494

 • ผู้ว่าคนที่ ๑๗ นายอารี บุปผเวส

  23 พฤษภาคม 2492 - 01 พฤศจิกายน 2492

 • ผู้ว่าคนที่ ๑๖ นายบรรณการ สร้อยทอง

  01 ตุลาคม 2491 - 06 พฤษภาคม 2492

 • ผู้ว่าคนที่ ๑๕ ขุนสนิทประชาราษฎร์

  18 มกราคม 2490 - 01 ตุลาคม 2491

 • ผู้ว่าคนที่ ๑๔ ขุนปัญจพรรณบพิบูล

  07 มกราคม 2486 - 18 มกราคม 2490

 • ผู้ว่าคนที่ ๑๓ ร.อ. สุรจิตต์ อินทรกำแหง

  01 มกราคม 2486 - 07 มกราคม 2486

 • ผู้ว่าคนที่ ๑๒ หลวงนรนิติผดุงการ

  01 พฤษภาคม 2484 - 01 มกราคม 2486

 • ผู้ว่าคนที่ ๑๑ ขุนภูมิประศาสน์

  19 เมษายน 2482 - 01 พฤษภาคม 2484

 • ผู้ว่าคนที่ ๑๐ พระศรีพิชัยบริบาล

  18 พฤษภาคม 2480 - 18 เมษายน 2482

 • ผู้ว่าคนที่ ๙ น.ท. พระประยุทธชลธี ร.น.

  22 มีนาคม 2476 - 16 พฤษภาคม 2480

 • ผู้ว่าคนที่ ๘ พระวุฒิภาคภักดี

  18 มกราคม 2475 - 23 กุมภาพันธ์ 2476

 • ผู้ว่าคนที่ ๖ พระยาตราษบุรีศรีสมุทเขตต์

  16 พฤศจิกายน 2470 - 15 พฤศจิกายน 2474

 • ผู้ว่าคนที่ ๗ พระยาบริหารเทพธานี

  20 มีนาคม 2470 - 18 มกราคม 2475

 • ผู้ว่าคนที่ ๕ พระยาชุมพรบุรีศรีสมุทเขตต์

  18 พฤศจิกายน 2467 - 15 พฤศจิกายน 2470

 • ผู้ว่าคนที่ ๔ พระยาประเสริฐสุนทราศรัย

  26 สิงหาคม 2464 - 17 กันยายน 2467

 • ผู้ว่าคนที่ ๓ พระยาตราษบุรีศรีสมุทเขตต์

  06 กุมภาพันธ์ 2456 - 26 สิงหาคม 2464

 • ผู้ว่าคนที่ ๒ พระยาสุนทราธรธุระกิจ

  07 เมษายน 2452 - 30 มกราคม 2456

 • ผู้ว่าคนที่ ๑ พระยาวิเศษสิงหนาท

  07 กรกฎาคม 2450 - 06 เมษายน 2452