ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

นายชาญนะ เอี่ยมแสง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ปฏิทินกิจกรรม

แบบสำรวจออนไลน์

ในการเข้ามาใช้ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์จังหวัดตราด ท่านมีความพึงพอใจในระดับใด

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image
โครงการ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อสร้างภาวะผู้นำต้นแบบ” ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560 ณ วัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด -- 27 มีนาคม 2560

                                                  

                       จังหวัดตราดได้เห็นความสำคัญของการนำหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง บางรายวิชามาบูรณาการร่วมกับโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรบุคคลของจังหวัด ตามมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และการจัดทำหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นำต้นแบบ ตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2559 จังหวัดตราดจึงได้นำทั้ง 2 แนวทางมาบูรณาการร่วมกันเพื่อดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้ขออนุมัติงบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อจัดทำโครงการ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง เพื่อสร้างภาวะผู้นำต้นแบบ” ขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560 ณ วัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตราดตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนและการทำงานในหน่วยงาน ที่ต้องคำนึงถึงความโปร่งใส   ยึดหลักคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสริมสร้างให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นแนวทาง ซึ่งส่วนราชการในจังหวัดตราดได้ให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก  

ข้อมูลการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • Image

  วิสาหกิจชุมชนกะปิบ้านสลักเพชรหมู่ 2

  ชื่อ :     วิสาหกิจชุมชนกะปิบ้านสลักเพชรหมู่ 2
  ที่ตั้ง :     53/2 หมู่ 2  ตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด
  เบอร์โทร :     08 1982 6183
  ผลิตภัณฑ์ :     กะปิ

   

 • Image

  วิสาหกิจชุมชนสืบสานตำนานงอบ

  ชื่อ :     วิสาหกิจชุมชนสืบสานตำนานงอบ
  ที่ตั้ง :     37/9 หมู่ 2  ตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
  เบอร์โทร :     08 5145 2903
  ผลิตภัณฑ์ :     งอบใบจาก

   

 • Image

  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านเนินดินแดง

  ชื่อ :     วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านเนินดินแดง
  ที่ตั้ง :     41 หมู่ 3  ตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด
  เบอร์โทร :     08 4567 2048
  ผลิตภัณฑ์ :     เครื่องจักสานจากคลุ้ม

   

 • Image

  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนผลไม้อำไพ

  ชื่อ :     วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนผลไม้อำไพ
  ที่ตั้ง :     205 หมู่ 8  ตำบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
  เบอร์โทร :     08 1656 3841
  ผลิตภัณฑ์ :     ผลไม้แปรรูป

   

 • Image

  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยฯ

  ชื่อ :     วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านวังตัก
  ที่ตั้ง :     69 หมู่ 9  ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด
  เบอร์โทร :     08 9550 6808
  ผลิตภัณฑ์ :     แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

   

 • Image

  วิสาหกิจชุมชนกุ้งแห้งป้าแจ๋ว

  ชื่อ :     วิสาหกิจชุมชนกุ้งแห้งป้าแจ๋ว
  ที่ตั้ง :     42/5 หมู่ 3  ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมือง  จังหวัดตราด
  เบอร์โทร :     08 7140 1049
  ผลิตภัณฑ์ :     กุ้งแห้ง, อาหารทะเลแปรรูป