ศูนย์ข้อมูลกลาง ม.ท. และจังหวัด
  ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัดโครงการ จ.ตราด
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
  knowlage management (KM)
  แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน จังหวัดตราด
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
  Cockpit   Management
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด
  ศูนย์ข้อมูลกลางด้านวัฒนธรรม จ.ตราด
  ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556

 
 
รูปแบนเนอร์ธนบัตร
 
 
 
 
 

Visitor Number

3769145376914537691453769145376914537691453769145

Thai   Eng


Untitled Document
หมายเลขโทรศัพท์ระบบ IP Phone และหมายเลขโทรศัพท์แบบ Digital
ภายในจังหวัดตราด


      จังหวัดได้ปรับปรุงระบบโทรศัพท์เป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ 30 เลขหมาย ที่เบอร์ 039-519700
สามารถต่อเลขหมาย 5 หลักได้ทันที โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้


หมายเลขโทรศัพท์ระบบ IP Phone

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 35211
2 หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 35201
3 ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (1) 35212
4 หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (1) 35202
5 ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (2) 35213
6 หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (2) 35203
7 ห้องปลัดจังหวัดตราด 35230
8 หน้าห้องปลัดจังหวัดตราด 35231
9 ห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด 35220
10 หน้าห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด 35226
11 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานจังหวัดตราด 35223
12 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด 35221
13 หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดตราด 35224
14 หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล ฯ สำนักงานจังหวัดตราด 35222
15 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด 35227
16 ห้องสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 35240หมายเลขโทรศัพท์ระบบ Digital

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 Operator 35300
2 เจ้าหน้าที่การเงินสำนักงานจังหวัด 35301
3 ฝ่ายอำนวยการสำนักงานจังหวัด 35302
4 ฝ่ายอำนวยการสำนักงานจังหวัด 35303
5 ฝ่ายอำนวยการสำนักงานจังหวัด 35304
6 กลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัด 35305
7 -- ว่าง -- 35306
8 หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 35307
9 -- ว่าง -- 35308
10 รับ - ส่งหนังสือศาลากลางจังหวัดตราด 35309
11 บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 35310
12 หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (511011) 35311
13 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (2) (ห้องทำงาน) 35312
14 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (1) (ห้องทำงาน) 35313
15 สถิติจังหวัด 35314
16 ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 35315
17 บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (1) 35316
18 บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (2) 35317
19 หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดตราด 35318
20 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด 35319
21 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด 35320
22 หน้าห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด 35321
23 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 35322
24 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดตราด 35323
25 การเงินสำนักงานจังหวัดตราด 35324
26 ตรวจสอบภายใน 35325
27 บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด 35326
28 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดตราด 35327
29 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดตราด 35328
30 หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 35329
31 ปลัดจังหวัด (ห้องทำงาน) 35330
32 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 35331
33 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 35332
34 ป้องกันจังหวัดตราด (กลุ่มงานความมั่นคงจังหวัด) 35333
35 เสมียนตราจังหวัดตราด 35334
36 ปกครอง (กลุ่มงานปกครองจังหวัด) 35335
37 บ้านพักปลัดจังหวัดตราด 35336
38 หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด (1) 35337
39 ป้องกันจังหวัดตราด 35338
40 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดตราด 35339
41 -- ว่าง -- 35340
42 งานสถานีสื่อสารตราด 35341
43 งานสถานีสื่อสารตราด 35342
44 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดตราด 35343
45 ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 35344
46 ธุรการ สำนักงานจังหวัดตราด 35345
47 กอ.รมน.จังหวัดตราด 35346
48 ห้องหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด 35347
49 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด 35348
50 หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (2) 35349
51 สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด 35350
52 ห้องปลัดจังหวัดตราด 35351
53 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 35352
54 -- ว่าง -- 35353
55 สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด 35354
56 ห้องเครื่องมือสื่อสาร สถานีสื่อสาร 35355
57 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด 35356
57 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด 35356
58 สำนักงานคลังจังหวัดตราด 35357
59 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด 35358
60 สำนักงานจัดหางานตราด 35359
61 สำนักงานอัยการคดีเด็กและเยาวชน 35360
62 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด 35361
63 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดตราด 35362
64 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดตราด 35363
65 โรงพยาบาลจังหวัดตราด 35364
66 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 35365
67 Fax สถานีสื่อสารตราด 35366
68 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 35367
69 สำนักงานอัยการจังหวัดตราด 35368
70 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด 35369
71 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด 35370
72 Fax ภ.จว.ตราด 35371
73 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 35372
74 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 35373
75 ตำรวจวิทยาการจังหวัดตราด 35374
76 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 35375
77 สำนักงานสถิติจังหวัดตราด 35376
78 ศูนย์ยาเสพติดจังหวัดตราด 35377
79 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด 35378
80 ตำรวจสันติบาลจังหวัดตราด 35379
81 สำนักงานสัสดีจังหวัดตราด 35380
82 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด 35381
83 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด 35382
84 รองฝ่ายทหาร กอ.รมน. 35383
85 สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตราด 35384
86 ห้องประชุมพลอยแดง 35385
87 -- ว่าง -- 35386
88 บ้านพักสื่อสารตราด 35387
89 ศาลจังหวัดตราด 35388
90 -- ว่าง -- 35389
91 กลุ่มงานบริหารงานส่วนบุคคล(สนจ) 35390
92 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 35391
93 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด 35392
94 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด 35393
95 -- ว่าง -- 35394
96 -- ว่าง -- 35395
97 สำนักงานข่าวกรอง 35396
98 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด 35397
99 Fax หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 35398


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด
โทร. (039) 511282 , (039) 512081  E-mail : trat@moi.go.th