ศูนย์ข้อมูลกลาง ม.ท. และจังหวัด
  ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัดโครงการ จ.ตราด
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
  knowlage management (KM)
  แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน จังหวัดตราด
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
  Cockpit   Management
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด
  ศูนย์ข้อมูลกลางด้านวัฒนธรรม จ.ตราด
  ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556

 
 
รูปแบนเนอร์ธนบัตร
 
 
 
 
 

Visitor Number

3596915359691535969153596915359691535969153596915

Thai   Eng


Welcome

....ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ จังหวัดตราด [www.Trat.go.th] ........ ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด ::: "กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง  สนองคุณแผ่นดินเกิด เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างพอเพียง" ::: ........ เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้งเรื่องร้องทุกข์ หรือรับทราบข่าวสารต่างๆได้ผ่านทางเว็บบอร์ด... http://www.trat.go.th/board/index.php :::  

 
 

จ.ตราด วางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยระหว่างการประชุมหารือมาตรการความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ว่า ในช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่มักมีประชาชนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนา ซึ่งเป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดปัญหาอุบัติเหตุจราจร ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้ดำเนินการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรในช่วงดังกล่าวตามมาตรการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติการ การบูรณาการเพื่อเตรียมตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความพร้อมก่อนออกเดินทาง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนทั้งสายหลัก สายรอง ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์
Update news:
11 ธันวาคม 2557 > อ่านรายละเอียด

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านช่องทาง บ้านท่าเส้น จ.ตราด เตรียมยกระดับจุดผ่านแดน ตามข้อตกลงหลังนายกรัฐมนตรีไทยเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะเดินทางลงตรวจพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านช่องทาง บ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด โดยมี พลเรือตรี สิริบุญ สุคนธมาน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นาวาเอกอนุชา นาคทับทิม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตลอดจนกำลังพลหน่วยยทหารในพื้นที่จังหวัดตราดร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป ช่องทาง บ้านท่าเส้น ซึ่งเป็นช่องทางที่ติดต่อกับ บ้านทมอดา ตำบลเวียงเวง อำเภอเวียงเวง จังหวัดโพธิสัต ราชอาณาจักรกัมพูชา
Update news:
11 ธันวาคม 2557 > อ่านรายละเอียด

จ.ตราด เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามข้อร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง
นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการตามข้อร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะช้างร้องเรียนมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อให้การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล ทางจังหวัดจึงได้ดำเนินการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมบานชื่น ศาลากลางจังหวัดตราด
Update news:
9 ธันวาคม 2557 > อ่านรายละเอียด

จังหวัดตราด ติดตามผลการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด มีคณะกรรมการฯ จากทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดตราดเข้าร่วม ทั้งนี้ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กำหนดแนวทางในการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศ การประชุมคณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด เพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบของเศรษฐกิจพิเศษร่วมกับตำแหน่งที่เป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ ฐานการผลิตสินค้าและบริการเพื่อการส่งออกของประเทศ
Update news:
9 ธันวาคม 2557 > อ่านรายละเอียด

ดูข่าวทั้งหมด >>>

   

กาะช้าง
เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตก และหาดทรายแล้ว ยังได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
เกาะกูด
เกาะฟ้าใสทะเลสวย รวยธรรมชาติ หาดทรายสะอาด ดารดาษปะการัง เกาะกูด อำเภอเล็กๆ ของจังหวัด
ตราด
  รายละเอียดทั้งหมด >>> 
 

  แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
  หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)12712 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 
  แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560 
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
  คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ 
  การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ถนนและทางหลวง 
  สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความพร้อมของกลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน 
  งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ กลุ่มงานอำนวยการ 
  (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2558 -2561 
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 
   - แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
   - แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 
  แนวทางการให้ความช่วยเหลือตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
  การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน  
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
  คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินการการตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ 
  รายชื่อสวนแนะนำที่ผ่านมาตราฐาน GAP จังหวัดตราด  
  รายชื่อร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ปีงบประมาณ 2554 
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 3  
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 4  
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
  สรุปผลการประชุม คกก.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมงฯ 
  รายงานผลความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการฯ 
  การตรวจเยี่ยมอำเภอของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  การตรวจเยี่ยมส่วนราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  ศูนย์ปฏิบัติการป้องและแก้ไขปัญหาผลไม้ 
  คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ(เอช1เอ็น1) 
  แผนบริหารความเสี่ยงเศรษฐกิจของจังหวัดตราด 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดตราด 
  วาระ/รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน  
  ติดตามผลการประชุมคกก.ขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ  
  ติดตามผลการประชุม กบจ.ตร.  
  ติดตามผลการประชุม กรอ.ตร.  
  รายงานการประชุม คกก. ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
  กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงมหาดไทย 
  งานจากฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดตราด
    งานจากฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด
   ข่าวสำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด
   รายงานภาวะราคาสินค้าและมาตราการควบคุมราคาสินค้า จังหวัดตราด
   บรรยายสรุปจังหวัดตราด
  เว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
  โครงการสวนรุกขชาติ "ปอดแห่งใหม่ของจังหวัดตราด"
    ชุมชนพึ่งตนเอง...... บ้านห้วงน้ำขาว 
 
 

 


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด
โทร. (039) 511282 , (039) 512081  E-mail : trat@moi.go.th