ศูนย์ข้อมูลกลาง ม.ท. และจังหวัด
  ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัดโครงการ จ.ตราด
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
  knowlage management (KM)
  แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน จังหวัดตราด
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
  Cockpit   Management
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด
  ศูนย์ข้อมูลกลางด้านวัฒนธรรม จ.ตราด
  ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556

 
 
รูปแบนเนอร์ธนบัตร
 
 
 
 
 

Visitor Number

3515491351549135154913515491351549135154913515491

Thai   Eng


Welcome

....ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ จังหวัดตราด [www.Trat.go.th] ........ ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด ::: "กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง  สนองคุณแผ่นดินเกิด เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างพอเพียง" ::: ........ เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้งเรื่องร้องทุกข์ หรือรับทราบข่าวสารต่างๆได้ผ่านทางเว็บบอร์ด... http://www.trat.go.th/board/index.php :::  

 
 
ค้นหาทั่วโลก ค้นหาในเวจังหวัดตราด

เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เดินทางเยี่ยม และติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยเดินทางไปที่บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 2 บ้านท่าแพ ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด เพื่อนำสิ่งของและเงินทองมอบให้กับ เด็กชายณัฐพงษ์ สุขสวัสดิ์ อายุ 14 ปี บุตรของนายรำพึง สุขสวัสดิ์ อายุ 50 ปี ซึ่งป่วยโรคประสาทตาแพ้แสง มองไม่เห็น มีเจ้าหน้าที่ อบต.เนินทราย สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด และญาติพี่น้องของสองพี่น้องเด็กชายณัฐพงษ์ ให้การต้อนรับ
Update news:
18 ตุลาคม 2557 > อ่านรายละเอียด

จังหวัดตราด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 2 ล้านตัว
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนนำประชาชน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ลงสู่ทะเลหาดบานชื่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งจังหวัดตราด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณชายหาดบานชื่น อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
Update news:
17 ตุลาคม 2557 > อ่านรายละเอียด

จ.ตราด ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย กำหนดจัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน ชวนกินผักปลอดภัย”
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตราด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Green City ตั้งแต่กระบวนการส่งเสริมให้มีการผลิตผักปลอดภัย ปลอดสารพิษป้อนตลาด การจัดตลาดนัดธงเขียวทุกวันพุธของสัปดาห์เป็นประจำและประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเป็นที่พึ่งพาของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย และผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อเป็นการ พัฒนาต่อยอดการจำหน่ายผักของเกษตรกรไปสู่การแปรรูปเป็นอาหารสำหรับการบริโภค
Update news:
17 ตุลาคม 2557 > อ่านรายละเอียด

จ.ตราด จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ให้บริการประชาชนตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยการนำการบริการภาครัฐในลักษณะการบูรณาการงานให้บริการประชาชน ที่ศาลาการเปรียญบ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด มีส่วนราชการต่าง ๆ ออกให้บริการถึงในพื้นที่ เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทาง และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
Update news:
15 ตุลาคม 2557 > อ่านรายละเอียด

ดูข่าวทั้งหมด >>>

   

กาะช้าง
เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตก และหาดทรายแล้ว ยังได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
เกาะกูด
เกาะฟ้าใสทะเลสวย รวยธรรมชาติ หาดทรายสะอาด ดารดาษปะการัง เกาะกูด อำเภอเล็กๆ ของจังหวัด
ตราด
  รายละเอียดทั้งหมด >>> 
 

  ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ประกาศจังหวัดตราด เรื่องการจ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาดของสำนักงานประมงจังหวัดตราด 
  หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)12712 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 
  แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560 
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
  คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ 
  การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ถนนและทางหลวง 
  สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความพร้อมของกลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน 
  งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ กลุ่มงานอำนวยการ 
  (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2558 -2561 
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 
   - แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
   - แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 
  แนวทางการให้ความช่วยเหลือตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
  การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน  
  ข่าวสารตรวจสอบภายใน 
  คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินการการตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ 
  รายชื่อสวนแนะนำที่ผ่านมาตราฐาน GAP จังหวัดตราด  
  รายชื่อร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ปีงบประมาณ 2554 
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 3  
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 4  
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
  สรุปผลการประชุม คกก.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมงฯ 
  รายงานผลความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการฯ 
  การตรวจเยี่ยมอำเภอของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  การตรวจเยี่ยมส่วนราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  ศูนย์ปฏิบัติการป้องและแก้ไขปัญหาผลไม้ 
  คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ(เอช1เอ็น1) 
  แผนบริหารความเสี่ยงเศรษฐกิจของจังหวัดตราด 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดตราด 
  วาระ/รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน  
  ติดตามผลการประชุมคกก.ขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ  
  ติดตามผลการประชุม กบจ.ตร.  
  ติดตามผลการประชุม กรอ.ตร.  
  รายงานการประชุม คกก. ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
  กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงมหาดไทย 
  งานจากฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดตราด
    งานจากฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด
   ข่าวสำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด
   รายงานภาวะราคาสินค้าและมาตราการควบคุมราคาสินค้า จังหวัดตราด
   บรรยายสรุปจังหวัดตราด
  เว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
  โครงการสวนรุกขชาติ "ปอดแห่งใหม่ของจังหวัดตราด"
    ชุมชนพึ่งตนเอง...... บ้านห้วงน้ำขาว 
 
 

 


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด
โทร. (039) 511282 , (039) 512081  E-mail : trat@moi.go.th