ศูนย์ข้อมูลกลาง ม.ท. และจังหวัด
  ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัดโครงการ จ.ตราด
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
  knowlage management (KM)
  แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน จังหวัดตราด
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
  Cockpit   Management
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด
  ศูนย์ข้อมูลกลางด้านวัฒนธรรม จ.ตราด
  ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556

 
 
รูปแบนเนอร์ธนบัตร
 
 
 
 
 

Visitor Number

3485280348528034852803485280348528034852803485280

Thai   Eng


Welcome

....ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ จังหวัดตราด [www.Trat.go.th] ........ ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด ::: "กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง  สนองคุณแผ่นดินเกิด เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างพอเพียง" ::: ........ เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้งเรื่องร้องทุกข์ หรือรับทราบข่าวสารต่างๆได้ผ่านทางเว็บบอร์ด... http://www.trat.go.th/board/index.php :::  

 
 
ค้นหาทั่วโลก ค้นหาในเวจังหวัดตราด

เหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพ ฯ หมู่ที่6 ตำบลตะกาง อ. เมืองตราด
นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เดินทางเยี่ยม และติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเดินทางไปที่บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด เพื่อนำสิ่งของและเงินทองมอบให้กับ เด็กชายณัฐวุฒิ มานยาซิอายุ 9 ปี และนางสาวกิตติยา มานยาซิ อายุ 21 ปี สองพี่น้อง ซึ่งป่วยพิการทางสมอง พฤติกรรมอาการไม่เหมาะสมกับวัย โดยมีนางแสงเดือน มานยาซิ ผู้เป็นแม่ของผู้พิการทางสมอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาง สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ปลัดอำเภอเมืองตราด และญาติพี่น้องของสองพี่น้องผู้พิการทางสมองคอยให้การต้อนรับ
Update news:
25 กันยายน 2557 > อ่านรายละเอียด

ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ จ.ตราด เตรียมลดวันให้บริการเหลือสัปดาห์ละหนึ่งวัน หลังยอดแรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการน้อยลง
นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดตราด หลังจากที่ได้ดำเนินการให้บริการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวมาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม เป็นต้นมา และย้ายการให้บริการจากศาลากลางจังหวัดตราดไปยังโรงพยาบาลตราด
Update news:
25 กันยายน 2557 > อ่านรายละเอียด

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้วยดนตรีสากล
ที่ห้องประชุมธารมะยม ศาลากลางจังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้วยดนตรี โดยโครงการดังกล่าว นายวีระ มนตรีวงษ์ อาจารย์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสู่ความเป็นเลศทางด้านดนตรีสากล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนด้วยดนตรี มาตั้งแต่ปี 2529 ถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เด็กเยาวชน และเด็กไทยอพยพ (เกาะกง) ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
Update news:
25 กันยายน 2557 > อ่านรายละเอียด

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด (ก.ธ.จ.ตราด) ร่วมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด จัดเวทีเสวนา “บทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ประโยชน์ต่อสังคม”
นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา "บทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ประโยชน์ต่อสังคม” ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด (ก.ธ.จ.) ร่วมกับจังหวัดตราด โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้นที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท แอนด์สปา ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด มีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเข้าร่วมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวที ซึ่งประกอบไปด้วย เครือข่ายคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด สื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเวทีเสวนา กว่า 80 คน
Update news:
24 กันยายน 2557 > อ่านรายละเอียด

ดูข่าวทั้งหมด >>>

   

กาะช้าง
เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตก และหาดทรายแล้ว ยังได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
เกาะกูด
เกาะฟ้าใสทะเลสวย รวยธรรมชาติ หาดทรายสะอาด ดารดาษปะการัง เกาะกูด อำเภอเล็กๆ ของจังหวัด
ตราด
  รายละเอียดทั้งหมด >>> 
 

  ประกาศจังหวัดตราด บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด 
  หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)12712 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 
  แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560 
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
  คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ 
  การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ถนนและทางหลวง 
  สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความพร้อมของกลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน 
  งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ กลุ่มงานอำนวยการ 
  (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2558 -2561 
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 
   - แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
   - แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 
  แนวทางการให้ความช่วยเหลือตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
  การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน  
  ข่าวสารตรวจสอบภายใน 
  คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินการการตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ 
  รายชื่อสวนแนะนำที่ผ่านมาตราฐาน GAP จังหวัดตราด  
  รายชื่อร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ปีงบประมาณ 2554 
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 3  
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 4  
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
  สรุปผลการประชุม คกก.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมงฯ 
  รายงานผลความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการฯ 
  การตรวจเยี่ยมอำเภอของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  การตรวจเยี่ยมส่วนราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  ศูนย์ปฏิบัติการป้องและแก้ไขปัญหาผลไม้ 
  คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ(เอช1เอ็น1) 
  แผนบริหารความเสี่ยงเศรษฐกิจของจังหวัดตราด 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดตราด 
  วาระ/รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน  
  ติดตามผลการประชุมคกก.ขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ  
  ติดตามผลการประชุม กบจ.ตร.  
  ติดตามผลการประชุม กรอ.ตร.  
  รายงานการประชุม คกก. ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
  กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงมหาดไทย 
  งานจากฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดตราด
    งานจากฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด
   ข่าวสำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด
   รายงานภาวะราคาสินค้าและมาตราการควบคุมราคาสินค้า จังหวัดตราด
   บรรยายสรุปจังหวัดตราด
  เว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
  โครงการสวนรุกขชาติ "ปอดแห่งใหม่ของจังหวัดตราด"
    ชุมชนพึ่งตนเอง...... บ้านห้วงน้ำขาว 
 
 

 


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด
โทร. (039) 511282 , (039) 512081  E-mail : trat@moi.go.th