ศูนย์ข้อมูลกลาง ม.ท. และจังหวัด
  ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัดโครงการ จ.ตราด
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
  knowlage management (KM)
  แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน จังหวัดตราด
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
  Cockpit   Management
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด
  ศูนย์ข้อมูลกลางด้านวัฒนธรรม จ.ตราด
  ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556

 
 
รูปแบนเนอร์ธนบัตร
 
 
 
 
 

Visitor Number

3733588373358837335883733588373358837335883733588

Thai   Eng


Welcome

....ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ จังหวัดตราด [www.Trat.go.th] ........ ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด ::: "กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง  สนองคุณแผ่นดินเกิด เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างพอเพียง" ::: ........ เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้งเรื่องร้องทุกข์ หรือรับทราบข่าวสารต่างๆได้ผ่านทางเว็บบอร์ด... http://www.trat.go.th/board/index.php :::  

 
 

จ.ตราด สนองนโยบาย คสช. กิจกรรม 1 หมู่บ้าน 1 ผลงาน 1 เดือน ประชุมโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2558 ภายใต้ค่านิยมหลัก 12 ประการ
นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2558 ที่ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดขึ้น โดยมีนายวิรัต อสัมภินาวงศ์ ปลัดจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการประกวดระดับอำเภอ ร่วมที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด
Update news:
25 กุมภาพันธ์ 2558 > อ่านรายละเอียด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.ตราด รับฟังนโยบายยางพารา จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยางพารา รับฟังข้อสั่งการ ตลอดจนนโยบายจาก นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ โดยการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้แต่ละจังหวัดวิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราปีหน้า ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกคืออะไร และจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร พร้อมทั้งขอให้มีการจัดทำรายงานสถานการณ์ยางพาราในทุกเดือน
Update news:
25 กุมภาพันธ์ 2558 > อ่านรายละเอียด

จ.ตราดจัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ประจำปี 2558
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวสุขสันต์สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ประจำปี 2558 โดยมี นางศิรัชญา ครุฑอรัญ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดตราด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในโรงเรียน และผู้ปกครอง ร่วมโครงการที่ศาลาไกรสมุทรธรรมานุสรณ์ วัดหนองบัว ม.2 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
Update news:
25 กุมภาพันธ์ 2558 > อ่านรายละเอียด

จ.ตราด จัดประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกระดับจังหวัด มุ่งแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบในพื้นที่
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกระดับจังหวัดตราด ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด มีคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในด้านการพัฒนา และการจัดหาแหล่งน้ำ การจัดสรรน้ำ การอนุรักษ์ สภาพต้นน้ำ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกพื้นที่หลัก เขตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยสภาพปัญหาของลุ่มน้ำและแนวทางแก้ไขเห็นสมควรเร่งรัดพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็กในทุกพื้นที่ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขวางทางน้ำ ถนน และการบุกรุกทางน้ำเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย รีสอร์ท และทำการรื้อถอนโดยเร็ว ขุดลอกคลองลำน้ำ และตะกอนทรายออกจากพื้นที่ เพื่อไม่ให้ตะกอนทรายไหลกลับลงมาทับถมในแม่น้ำอีก และแก้ไขมลพิษจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีส่วนทำให้น้ำคุณภาพแย่ลง ทั้งน้ำเสียจากครัวเรือน และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
Update news:
24 กุมภาพันธ์ 2558 > อ่านรายละเอียด

ดูข่าวทั้งหมด >>>

   

กาะช้าง
เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตก และหาดทรายแล้ว ยังได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
เกาะกูด
เกาะฟ้าใสทะเลสวย รวยธรรมชาติ หาดทรายสะอาด ดารดาษปะการัง เกาะกูด อำเภอเล็กๆ ของจังหวัด
ตราด
  รายละเอียดทั้งหมด >>> 
 

    ขอเชิญประชุมหารือเตรียมการจัดงาน "วันตราดรำลึก" ประจำปี 2558
   สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการของจังหวัดชายแดนฯ กับหน่วยงานท้องถิ่นประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2557
   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Logo จังหวัดตราด
  แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด 
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอและผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน 
  การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัด 
  การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด 
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 
  แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
  หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)12712 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 
  แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560 
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
  คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ 
  การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ถนนและทางหลวง 
  สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความพร้อมของกลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน 
  งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ กลุ่มงานอำนวยการ 
  แนวทางการให้ความช่วยเหลือตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
  การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน  
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
  คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินการการตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ 
  รายชื่อสวนแนะนำที่ผ่านมาตราฐาน GAP จังหวัดตราด  
  รายชื่อร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ปีงบประมาณ 2554 
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 3  
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 4  
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
  สรุปผลการประชุม คกก.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมงฯ 
  รายงานผลความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการฯ 
  การตรวจเยี่ยมอำเภอของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  การตรวจเยี่ยมส่วนราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  ศูนย์ปฏิบัติการป้องและแก้ไขปัญหาผลไม้ 
  คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ(เอช1เอ็น1) 
  แผนบริหารความเสี่ยงเศรษฐกิจของจังหวัดตราด 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดตราด 
  วาระ/รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน  
  ติดตามผลการประชุมคกก.ขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ  
  ติดตามผลการประชุม กบจ.ตร.  
  ติดตามผลการประชุม กรอ.ตร.  
  รายงานการประชุม คกก. ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
  กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงมหาดไทย 
  งานจากฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดตราด
    งานจากฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด
   ข่าวสำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด
   รายงานภาวะราคาสินค้าและมาตราการควบคุมราคาสินค้า จังหวัดตราด
   บรรยายสรุปจังหวัดตราด
  เว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
  โครงการสวนรุกขชาติ "ปอดแห่งใหม่ของจังหวัดตราด"
    ชุมชนพึ่งตนเอง...... บ้านห้วงน้ำขาว 
 
 

 


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด
โทร. (039) 511282 , (039) 512081  E-mail : trat@moi.go.th