ศูนย์ข้อมูลกลาง ม.ท. และจังหวัด
  ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัดโครงการ จ.ตราด
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
  knowlage management (KM)
  แผนสำรองภาวะฉุกเฉิน จังหวัดตราด
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
  Cockpit   Management
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด
  ศูนย์ข้อมูลกลางด้านวัฒนธรรม จ.ตราด
  ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556

 
 
รูปแบนเนอร์ธนบัตร
 
 
 
 
 

Visitor Number

3571597357159735715973571597357159735715973571597

Thai   Eng


Welcome

....ยินดีต้อนรับท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ จังหวัดตราด [www.Trat.go.th] ........ ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด ::: "กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง  สนองคุณแผ่นดินเกิด เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนอย่างพอเพียง" ::: ........ เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้งเรื่องร้องทุกข์ หรือรับทราบข่าวสารต่างๆได้ผ่านทางเว็บบอร์ด... http://www.trat.go.th/board/index.php :::  

 
 

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ย้ำใช้ศูนย์ฯเป็นเครื่องมือสำคัญแก้ปัญหาให้ประชาชน
พลตรีนิรันดร สมุทรสาคร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด โดยมี นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
Update news:
20 พฤศจิกายน 2557 > อ่านรายละเอียด

จังหวัดเกาะกง กัมพูชา เชิญจังหวัดตราดร่วมหลาย กิจกรรมในงานบุญสมุทร (Sea Festival)
ที่ห้องประชุมเกาะกงอินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ท จังหวัดตราดเกาะกง กัมพูชา นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางร่วมหารือกับคณะ นายบุญเลิศ พราหมณ์เกสร ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ในการจัดงานบุญสมุทร (Sea Festival) ซึ่ง 4 จังหวัดของกัมพูชา ที่มีพื้นที่ติดติดชายทะเล ประกอบด้วย สีหนุวิลล์ กัมปอต แกป และเกาะกง ผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดปีละ 1 ครั้ง โดยในปีนี้จังหวัดเกาะเกาะกงเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2557 บริเวณสวนสาธารณะจังหวัดเกาะกง กัมพูชา จึงได้เชิญทางจังหวัดตราดร่วมประชุมหารือในการสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว
Update news:
19 พฤศจิกายน 2557 > อ่านรายละเอียด

จ.ตราด จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ให้บริการประชาชน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยการนำการบริการภาครัฐในลักษณะการบูรณาการงานให้บริการประชาชน ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม บ้านสวนมะพร้าว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีส่วนราชการต่าง ๆ ออกให้บริการถึงในพื้นที่ เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทาง และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
Update news:
19 พฤศจิกายน 2557 > อ่านรายละเอียด

ผู้ตรวจฯ สำนักนายกฯ ประชุมร่วม ก.ธ.จ.ตราด พร้อมกำชับ ก.ธ.จ. สอดส่งทุกแผนงานโครงการหน่วยงานภาครัฐในทุกโครงการ
ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด นายนพปฐล เมฆเมฆา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางประชุมร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด(ก.ธ.จ.ตราด) พร้อมแนะนำหลังเข้ารับหน้าที่ตรวจติดตามในเขตตรวจราชการที่ 4 (จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี) และเขตตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดชลบุรี ระยะอง จันทบุรี และตราด)
Update news:
18 พฤศจิกายน 2557 > อ่านรายละเอียด

ดูข่าวทั้งหมด >>>

   

กาะช้าง
เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตก และหาดทรายแล้ว ยังได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
เกาะกูด
เกาะฟ้าใสทะเลสวย รวยธรรมชาติ หาดทรายสะอาด ดารดาษปะการัง เกาะกูด อำเภอเล็กๆ ของจังหวัด
ตราด
  รายละเอียดทั้งหมด >>> 
 

  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
  หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)12712 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 
  แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
  แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560 
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
  คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ 
  การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ถนนและทางหลวง 
  สรุปผลการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความพร้อมของกลุ่มจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน 
  งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ กลุ่มงานอำนวยการ 
  (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ. 2558 -2561 
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 
   - แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ 
   - แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 
  แนวทางการให้ความช่วยเหลือตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
  การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน  
  ข่าวสารตรวจสอบภายใน 
  คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 
  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการดำเนินการการตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ 
  รายชื่อสวนแนะนำที่ผ่านมาตราฐาน GAP จังหวัดตราด  
  รายชื่อร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ปีงบประมาณ 2554 
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 3  
  สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ ครั้งที่ 4  
  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
  สรุปผลการประชุม คกก.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพประมงฯ 
  รายงานผลความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการฯ 
  การตรวจเยี่ยมอำเภอของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  การตรวจเยี่ยมส่วนราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
  ศูนย์ปฏิบัติการป้องและแก้ไขปัญหาผลไม้ 
  คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ(เอช1เอ็น1) 
  แผนบริหารความเสี่ยงเศรษฐกิจของจังหวัดตราด 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จังหวัดตราด 
  วาระ/รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน  
  ติดตามผลการประชุมคกก.ขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ  
  ติดตามผลการประชุม กบจ.ตร.  
  ติดตามผลการประชุม กรอ.ตร.  
  รายงานการประชุม คกก. ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
  กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงมหาดไทย 
  งานจากฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดตราด
    งานจากฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดตราด
   ข่าวสำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด
   รายงานภาวะราคาสินค้าและมาตราการควบคุมราคาสินค้า จังหวัดตราด
   บรรยายสรุปจังหวัดตราด
  เว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
  โครงการสวนรุกขชาติ "ปอดแห่งใหม่ของจังหวัดตราด"
    ชุมชนพึ่งตนเอง...... บ้านห้วงน้ำขาว 
 
 

 


 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด
โทร. (039) 511282 , (039) 512081  E-mail : trat@moi.go.th