ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ค้นหาข้อมูลเพื่อออกรายงาน
ปี พ.ศ.    
รอบผลการดำเนินงาน      
ชื่อตัวชี้วัด    
 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยวัด
น้ำหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการดำเนินการรอบ
( เดือน)
ไฟแสดงสถานะ
1
2
3
4
5
ผลงาน
ค่าคะแนน
ที่ได้
คะแนนถ่วง
น้ำหนัก
น้ำหนักรวม ค่าคะแนนที่ได้

สถานะ
คะแนน N/A (1.00 - 1.49) (1.50 - 2.49) (2.50 - 3.49) (3.50 - 4.49) (4.50 - 5.00)