ประเภทที่ดินของรัฐ
 
No. Name Icon edit delete
1  ที่สาธารณประโยชน์ edit delete
2  ป่าสงวนแห่งชาติ edit delete
3  อุทยานแห่งชาติ edit delete
4  ป่าชายเลน edit delete
5  ที่สาธารณะทางน้ำ edit delete
6  ที่ราชพัสดุ edit delete