รายละเอียดการบุกรุกที่ดิของรัฐ
วันที่รายงาน         เลือกวันที่ 
อำเภอ  
ตำบล  
หมู่บ้าน    
ประเภทที่ดินที่ถูกบุกรุก *    
ชื่อผู้บุกรุก (ถ้ามี)  
ขนาดพื้นที่ที่ถูกบุกรุก *    
สถานที่ที่ถูกบุกรุก  
รูปภาพสถานที่  
ละติจูด      
ลองติจูด