สำหรับบุคลทั่วไป

   เข้าระบบโดยใช้ Username : guest และ Password : guest   หรือ  เข้าที่นี่

 สำหรับเจ้าหน้าที่

    เข้าระบบโดยใช้ Username และ Password ตามที่แจ้งในหนังสือที่ ตร 0016.1/ว5373 ในการเข้าระบบ

  เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด