รายงานข้อมูลสถานการณ์จังหวัตดราด

0

ผู้ติดเชื้อ COVID-19

0

ผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้ว

0

ผู้ติดเชื้อเสียชีวิต

46

ผู้เฝ้าระวัง

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดตราด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๑๑๗/๒๕๖๓

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๐๗๓/๒๕๖๓

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๐๒๓/๒๕๖๓

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๐๐๘/๒๕๖๓

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๗๔๘/๒๕๖๓

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๗๒๒/๒๕๖๓

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๖๙๘/๒๕๖๓

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๖๘๔/๒๕๖๓

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๖๘๓/๒๕๖๓

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ที่ ๗/๒๕๖๓

ประกาศจังหวัดตราด

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๖๑๙/๒๕๖๓

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ที่ ๖/๒๕๖๓

ประกาศจังหวัดตราด

ประกาศจังหวัดตราด

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๘๘/๒๕๖๓

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ที่ ๕/๒๕๖๓

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๘๓/๒๕๖๓

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ที่ ๔/๒๕๖๓

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๘๑/๒๕๖๓

คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๘๐/๒๕๖๓

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ที่ ๓/๒๕๖๓

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ที่ ๒/๒๕๖๓

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ที่ ๑/๒๕๖๓

มาตรการการเข้าออกของจังหวัด

ห้ามบุคคลทั่วไป เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดตราด เว้นแต่ บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็น

เพื่อพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค การจัดหาและชื้อขายอาหาร ยา เวซภัณฑ์ที่มิใซ่ยา และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็น หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่งต่างๆของทางราซการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป ทั่งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราซการกำหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 698/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563)

การระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตราด เป็นการชั่วคราว

จังหวัดตราดมีคำสั่งระงับการเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง และจุดผ่านปรนการค้าบ้านหมื่นด่าน เป็นการชั่วคราว โดยจังหวัดตราดมีคำสั่งระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล เป็นการชั่วคราว ยกเว้น การนำเข้า - ส่งออกสินค้า โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถส่งสินค้า และพนักงานประจำรถขนส่งสินค้าสัญชาติกัมพูชาหรือสัญชาติไทย รวมคันละ ไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก (ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 580 581 583 588 และ 1023/2563)

ประกาศราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง