3,650

ผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสม

1,165

ยังรักษาอยู่

2,432

รักษาหายแล้ว

49

ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตจากโควิด

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดตราด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการการเข้าออกของจังหวัด

การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๕ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตราด โดยยกเลิกคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๖๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (คำสั่ง ๖๙๘/๒๕๖๓ ห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดตราด) และประชาชนผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตราดต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป (ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๑๑๗๓/๒๕๖๓)

การระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตราด เป็นการชั่วคราว

จังหวัดตราดมีคำสั่งระงับการเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง และจุดผ่านปรนการค้าบ้านหมื่นด่าน เป็นการชั่วคราว โดยจังหวัดตราดมีคำสั่งระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล เป็นการชั่วคราว ยกเว้น การนำเข้า - ส่งออกสินค้า โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถส่งสินค้า และพนักงานประจำรถขนส่งสินค้าสัญชาติกัมพูชาหรือสัญชาติไทย รวมคันละ ไม่เกิน ๒ คน กำหนดให้รถที่ออกไปนอกราชอาณาจักรต้องกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ภายในเวลา ๗ ชั่วโมง และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรณีไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ภายในระยะเวลากำหนด บุคคลดังกล่าวต้องเข้ารับการกักกันตัว ๑๔ วัน ในสถานที่ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก (ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๓ ๕๘๘ ๑๐๒๓ และ ๑๑๑๗/๒๕๖๓)

ประกาศราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้อง