ชุมชนพึ่งตนเอง... หมู่บ้านห้วงน้ำขาว

     
      

            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเจตนารมณ์ของรัฐบาลและจังหวัดในการส่งเสริมอาชีพที่ถาวร  เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่และเพิ่มพูนรายได้ของพี่น้องประชาชน  ให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  และสามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ   ได้เกิดการนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้กันอย่างแพร่หลาย  ชุมชนบ้านห้วงน้ำขาว เป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดตราด ที่มีลักษณะชุมชนที่สามารถรวมกลุ่มกัน สร้างความเติบโตของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องโดยสามารถตั้งเป็นสหกรณ์ชุมชนและร้านค้าสหกรณ์ของหมู่บ้าน และธนาคารชุมชนที่ประชาชนสามารถนำเงินมาฝากถอนได้ โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทยร่วมให้คำปรึกษา ด้วยความสามารถและความเข้มแข็ง ตั้งแต่ผู้นำหมู่บ้านรวมถึงการให้ความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในหมู่บ้านเอง รวมถึงการผลักดันของทางราชการที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาจัดหาช่องทางในการดำเนินงานต่างๆ  ปัจจุบันสามารถสร้าง/ขยายโครงการต่อเนื่องได้ อีก 3 โครงการได้แก่  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช  ศูนย์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  กรอบแนวคิดในการจัดการก็คือมีการจัดตั้งกองทุน เพื่อการผลิต และให้เกิดการเก็บออมในที่สุดเป็นไปตามกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ซึ่งทั้ง 3 โครงการดังกล่าว ได้ทำพิธีเปิดไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่15 กุมภาพันธ์ รายละเอียดแต่ละโครงการมีดังนี้

   ศูนย์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราช
   ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
    
 


 
 
 

  คณะผู้จัดทำ : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตราด
โทร. (039) 511282 , (039) 512081  E-mail : trat@moi.go.th