หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับเอกสาร 7 หน่วยงาน
ทต.น้ำเชี่ยว โทร. 039532959
ทต.คลองใหญ่ โทร. 039-581493-4
ทต.ท่าพริกเนินทราย โทร. 039-532866 , 039520044
ทต.แสนตุ้ง โทร. 0-3959-8161-2
ทต.เขาสมิง โทร. 0-3959-8446-7
อบต.หนองเสม็ด โทร. 039-542427
อบต.หนองบอน โทร. 0-3954-5281
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดตราด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, ฝ่ายอำนวยการ, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 039 511034
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์ [พนักงานพัฒนาโปรแกรมฯ]
โทร : 08 4011 5091
MySQL Used 273M