หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับเอกสาร 11 หน่วยงาน
รอง.ผวจ.นายดนัย โทร. มท.35313 องค์การ 039512276
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โทร. มท.35311, องค์การ. 039 511001
ททท.สำนักงานตราด โทร. 039-597259-60
ปลัดจังหวัดตราด โทร. มท. 039 511002
พัฒนาการจังหวัดตราด โทร. มท. 35356, องค์การ 039 511221
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด โทร. มท. 35361, องค์การ 039 530585, 039 511998
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด โทร. มท. 35369, องค์การ 039 522862-3
สนง.จังหวัดตราด_กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โทร. มท. 35323, องค์การ 039 511282
รอง.ผวจ.นายประธาน โทร. มท.35312, องค์การ 039511927
กลุ่มงานความมั่นคงจังหวัดตราด(ป้องกัน) โทร. มท. 35333, องค์การ 039 511168
เรือนจำจังหวัดตราด โทร. 039 520226
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดตราด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, ฝ่ายอำนวยการ, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 039 511034
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์ [พนักงานพัฒนาโปรแกรมฯ]
โทร : 08 4011 5091
MySQL Used 273M