วิเคราะห์การใช้งาน
 การ Log in เพื่อรับเอกสาร :: 7,141 ครั้ง
 ลงตอบรับที่ "ช่องข้อความตอบรับ" :: 13,465 รายการ
มีข้อมูลจำนวน 480 รายการ ในฐานข้อมูล
รับเอกสารใดคลิกที่รายการ "เรื่อง"
 


จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดตราด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, ฝ่ายอำนวยการ, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 039 511034
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์ [พนักงานพัฒนาโปรแกรมฯ]
โทร : 08 4011 5091
MySQL Used 273M