หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับเอกสาร 12 หน่วยงาน
สนง.ท้องถิ่นอำเภอเมือง
สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
อบต.หนองบอน โทร. 0-3954-5281
ทต.บ่อพลอย โทร. 039591111
อบต.ท่ากุ่ม โทร. 039-523418
อบต.ห้วงน้ำขาว โทร. 039543493
อบต.หนองคันทรง โทร. 0-3954-2443
อบต.หนองเสม็ด โทร. 039-542427
อบต.ท่าโสม โทร. 039521759
อบต.เกาะหมาก โทร. 039-524-038
อบต.เกาะกูด โทร. 0-3952-5610,0-81762-4360
อบต.บางปิด โทร. 0-3954-7290-1 Fax : 0-3954-7290
จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091