ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 8280
เรื่อง " ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านมะม่วง "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านมะม่วง.jpg
  เป็นเอกสารชนิด image/jpeg
  ขนาด 443. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : 000
ลงวันที่ : 29/12/2559
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.นนทรีย์
ถึง :   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านมะม่วง
จาก กองคลัง งานพัสดุ
ถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091