ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 8272
เรื่อง " ท้องถิ่นจังหวัดตราด นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ หนังสือถถถ.jpg
  เป็นเอกสารชนิด image/jpeg
  ขนาด 151. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : 2559
ลงวันที่ : 20 ธันวาคม 2559
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " ท้องถิ่นจังหวัดตราด นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง "
จาก "อบต.นนทรีย์ "
ถึง |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091