ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 8142
เรื่อง " แจ้งรายชื่อผู้ที่จะรับการอบรมการรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ งานจังหวัด.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 294. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 72101/438
ลงวันที่ : 12 ตุลาคม 2559
อ้างถึง : หนังสือที่ ตร 0023.1/695 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " แจ้งรายชื่อผู้ที่จะรับการอบรมการรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ "
จาก "อบต.ช้างทูน "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091