ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 8141
เรื่อง " ขอส่งรายชื่อผู้ที่จะได้รับอบรมและขอรหัสผ่านในการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ scan0061.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 681. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 74501/629
ลงวันที่ : 13 ตุลาคม 2559
อ้างถึง : ตร 0023.1/695
สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายชื่อผู้ที่จะได้รับอบรมและขอรหัสผ่านในการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ข้อความย่อ :
รายชื่อผู้ที่จะได้รับอบรมและขอรหัสผ่านในการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
จาก :   อบต.เกาะหมาก
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้ที่จะได้รับอบรมและขอรหัสผ่านในการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
จาก อบต.เกาะหมาก
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091