ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 8138
เรื่อง " แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในการรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ จม.แจ้งรายชื่อ จนท.รับผิดชอบ ICT.doc
  เป็นเอกสารชนิด application/msword
  ขนาด 59.5 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร73101/0764
ลงวันที่ : 13 ตุลาคม 2559
อ้างถึง : หนังสือจังหวัดตราด ที่ ตร0023.1/695 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายชื่อผู้ที่จะรับการอบรมฯ จำนวน 1 ฉบับ
ข้อความย่อ :
แจ้งรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรับ-ส่งเอกสารทาง ICT
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในการรับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ "
จาก "สำนักปลัดอบต. "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091