ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 8046
เรื่อง " มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 59(เพิ่มเติม) "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ 13105.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 3153 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด
เลขที่ : ตร 0023.3/13105
ลงวันที่ : 27 กันยายน 2559
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : -
ข้อความย่อ :
-
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ถึง :   นายอำเภอเมืองตราด นายอำเภอเขาสมิง นายอำเภอคลองใหญ่
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี 59(เพิ่มเติม)
จาก -
ถึง นายอำเภอเมืองตราด นายอำเภอเขาสมิง นายอำเภอคลองใหญ่

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091