ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 8015
เรื่อง " ขอจักส่งแบบคำร้องขอให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ scan0045.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 1160 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร74501/606
ลงวันที่ : 19 กันยายน 2559
อ้างถึง : ตร 0023.1/12443 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบคำร้องขอให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน
ข้อความย่อ :
ขอจักส่งแบบคำร้องขอให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน
จาก :   อบต.เกาะหมาก
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอจักส่งแบบคำร้องขอให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน
จาก อบต.เกาะหมาก
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091