ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7839
เรื่อง " ส่งข้อมูลปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ แบบรายงานความขัดแย้ง.xlsx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  ขนาด 16.4 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : -
เลขที่ : -
ลงวันที่ : 18 สิงหาคม 2559
อ้างถึง : ที่ ตร 0034.5/551
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
ข้อความย่อ :
-
จาก :   อบต.หนองเสม็ด
ถึง :   ท้้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ส่งข้อมูลปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
จาก อบต.หนองเสม็ด
ถึง ท้้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091