ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7838
เรื่อง " รายงานความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ 9.รายงานสำรวจความขัดแย้งฯส่ง ICT.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 843. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด
เลขที่ : ที่ตร 73010/0617
ลงวันที่ : 18 สิงหาคม 2559
อ้างถึง : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ตร 0023.4/ 551 ลว. 16 ส.ค.59
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายการข้อมูลความขัดแย้ง 1 ฉบับ
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.บางปิด
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง รายงานความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
จาก สำนักงานปลัด
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091