ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7433
เรื่อง " ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ ประชาสัมพันธ์โอน (ย้าย).pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 588. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 73901/ว241
ลงวันที่ : 14 มิถุนายน 2559
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.ห้วงน้ำขาว
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตราด/นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)
จาก อบต.ห้วงน้ำขาว
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดตราด/นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091