ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7431
เรื่อง " รายงานปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ 7.รายงานปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของ อปท. รายงานทาง ICT.doc
  เป็นเอกสารชนิด application/msword
  ขนาด 154. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วน
เลขที่ : ตร ๗3101 / 0412
ลงวันที่ : 13 มิถุนายน 2559
อ้างถึง : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราดที่ตร.0023.3/399 ลว. 8 มิ.ย.59
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานฯ (แบบ1) จำนวน 1 ฉบับ
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รายงานปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "
จาก "สำนักงานปลัด "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091