ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7389
เรื่อง " สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ของบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ รายงานสำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ฯ.docx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  ขนาด 56.3 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร73101/0399
ลงวันที่ : 3 มิถุนายน 2559
อ้างถึง : หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร 0023.3/6915 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ของบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ "
จาก "สำนักงานปลัด "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091