ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7354
เรื่อง " สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลกรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ DX-2500N_20160525_175958.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 14.5 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 74101/380
ลงวันที่ : 25 พฤษภาคม
อ้างถึง : หนังสือจังหวัดตราดที่ ตร 0023.3/6915 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบสำรวจข้อมูลสมุนไพรในพื้ันที่ฯ จำนวน 1 ฉบับ
ข้อความย่อ :
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลสมุนไพรในพื้นที่
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลกรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ "
จาก "อบต.อ่าวใหญ่ "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091