ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7299
เรื่อง " ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานฯ "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ Untitled_20160511_124417.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 243. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร ๗๓๒๐๑/๓๑๓
ลงวันที่ : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานฯ "
จาก "อบต.ไม้รูด "
ถึง | อบต.ท่ากุ่ม |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091