ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7294
เรื่อง " รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน บัญชีฯ "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ 324.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 43.0 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : ด่วนที่สุด
เลขที่ : ตร 0023.5/324
ลงวันที่ : 11 พฤษภาคม 2559
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : -
ข้อความย่อ :
-
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน บัญชีฯ "
จาก "- "
ถึง | ทต.หาดเล็ก | อบต.วังกระแจะ | อบต.ห้วงน้ำขาว | อบต.ท่ากุ่ม | อบต.หนองเสม็ด | อบต.ชำราก | อบต.หนองโสน | อบต.เนินทราย | อบต.แหลมกลัด | อบต.อ่าวใหญ่ | อบต.หนองคันทรง | อบต.ห้วยแร้ง | ทต.น้ำเชี่ยว | ทต.ท่าพริกเนินทราย | ทต.เขาสมิง | ทต.ตะกาง |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091