ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7279
เรื่อง " รายงานแบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ CCF04052559_0002.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 1046 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 52901/215
ลงวันที่ : 4 พฤษภาคม 2559
อ้างถึง : หนังสือ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร 0023.2/2504 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลังฯ
ข้อความย่อ :
จาก :   ทต.ตะกาง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รายงานแบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด "
จาก "ทต.ตะกาง "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091