ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7278
เรื่อง " รายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ img095.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 134. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 72401/263
ลงวันที่ : 4 พฤษภาคม 2559
อ้างถึง : หนังสือจังหวัดตราด ด่วนที่สุด ที่ ตร 0023.3/203 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง "
จาก "อบต.ท่ากุ่ม "
ถึง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091