ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7275
เรื่อง " ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ CCF04052559_0001.pdf
  เป็นเอกสารชนิด application/pdf
  ขนาด 1142 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 52901/ว.214
ลงวันที่ : 4 พฤษภาคม 2559
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ประกาศเทศบาลตำบลตะกาง ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 จำนวน 1 ชุด
ข้อความย่อ :
ด้วยเทศบาลตำบลตะกาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเปํ็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จาก :   ทต.ตะกาง
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " ขอส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง "
จาก "ทต.ตะกาง "
ถึง | อบต.ห้วงน้ำขาว | อบต.หนองคันทรง | อบต.ท่ากุ่ม | ทม.ตราด | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด | อบต.เกาะช้างใต้ | อบต.เกาะช้าง | อบต.นนทรีย์ | อบต.ช้างทูน | อบต.ด่านชุมพล | อบต.หนองบอน | อบต.บ่อพลอย | ทต.บ่อพลอย | อบต.เทพนิมิต | อบต.วังตะเคียน | อบต.ประณีต | อบต.ท่าโสม | อบต.ทุ่งนนทรี | อบต.สะตอ | อบต.แสนตุ้ง | อบต.เขาสมิง | ทต.แสนตุ้ง | ทต.เขาสมิง | อบต.ไม้รูด | อบต.คลองใหญ่(อ.คลองใหญ่) | ทต.หาดเล็ก | ทต.คลองใหญ่ | อบต.เกาะหมาก | อบต.เกาะกูด | อบต.คลองใหญ่(อ.แหลมงอบ) | อบต.บางปิด | อบต.แหลมงอบ | ทต.น้ำเชี่ยว | ทต.แหลมงอบ | อบต.ชำราก | อบต.ห้วยแร้ง | อบต.แหลมกลัด | อบต.หนองโสน | อบต.อ่าวใหญ่ | อบต.เนินทราย | อบต.หนองเสม็ด | อบต.วังกระแจะ | ทต.ท่าพริกเนินทราย | อบจ.ตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091