ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7273
เรื่อง " อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ Image (27).jpg
  เป็นเอกสารชนิด image/jpeg
  ขนาด 226. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 74001/166
ลงวันที่ : 27 เมษายน 2559
อ้างถึง :
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
ข้อความย่อ :
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " อนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน "
จาก "อบต.ห้วยแร้ง "
ถึง | อบต.ห้วยแร้ง | อบต.ท่าโสม |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091