ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 7270
เรื่อง " รายงานแบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด "
รับเอกสาร
  มีเอกสารชื่อ New เอกสาร Microsoft Office Word.docx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  ขนาด 765. k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์
หรือ Download
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน :
เลขที่ : ตร 73501/241
ลงวันที่ : 2 พฤษภาคม 2559
อ้างถึง : หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ตราด ที่ี ตร 0023.2/2504 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายงานแบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด
ข้อความย่อ :
ขอรายงานแบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง " รายงานแบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด "
จาก "นายก "
ถึง | อบต.หนองคันทรง | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด |

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091